Sokratovské otázky o nežnej revolúcii

Rozlišujeme dva druhy revolúcií. Revolúcie radikálne, akými bola napríklad francúzska revolúcia alebo októbrová revolúcia v Rusku, ako krvavé revolúcie. Druhý typ revolúcií sú evolučné revolúcie, ako napríklad anglická revolúcia v 17. storočí alebo americká revolúcia koncom 18. storočia.

Evolučné revolúcie obmedzili náboženstvo a dali ho do služieb svojho videnia sveta. Krvavé revolúcie ukázali čo to je trúfalosť, keď niet bázne k Bohu. Boli aj odpoveďou na  užívanie bohatstva a majetku bez bázne k Bohu. Podobne ako  to zisťujeme v súčasnosti, dvadsať rokov po Nežnej revolúcii.  Prvá sokratovská otázka (Sokrates sa pýtal na samozrejmosti, všednosti, pretože v nich cítil, že človek môže stavať na nepravých istotách) je, aká bola nežná revolúcia ? Núka sa odpoveď dobrá. A čo to je dobrá ? Určite nebola radikálna. Bola evolučná ? Aké trendy založila, ktoré by boli odkazom aj pre svet, ako to býva pri evolučných revolúciách ? Myslím, že nijaké nové. A preto nebola to prvá korektívna revolúcia, čo korigovala dôsledky chybnej  ideológie? Ideológie, ktorá bola odskúšaná a neosvedčila sa ? Zlo takej ideológie bolo demaskované skúsenosťou ľudí. Bola demaskovaná aj ideológia? Nebola-bola? Nie je to tak, že predpoklady, ktoré sa nepotvrdili sa iba preformulovali ale ich zdrojom je znova  činnosť, odtrhnutá od bytia.  Zameraná iba na tento svet. V pluralite utváranej iba činnosťami, v ktorých sa ignoruje samotné bytie sa skôr či neskôr zopakujú veľké rozpady.  Nežijeme aj teraz nejaký rozpad v dôsledku zamaskovanej,  pomýlené ideológie ? Nežijeme nejaký rozpad. Rozpad európskeho sveta? Zanikajúce kresťanstvo? Nie je to z núdze cnosť, povedať, ostane „ malé“ stádo. A myslíte, že tomu malému stádu dá čert pokoj, povie si ale aj tak sú takí malí? Niet spolu medzi svetlom a tmou, platí to aj pre „ malé“ stádo. Všetko nasvedčuje, že áno.  Čakajú nás ďalšie korektívne revolúcie ? Budú nežné ? Radikálna revolúcia v Kyjeve ukazuje, že nemusia byť nežné. Radikálne revolúcie umožňujú vládu menšiny nad väčšinou. Väčšina národa bola umenšená tým, že sa stala davom. V ňom zaniká osobnosť s jej zmyslom pre slobodu a svedomie, kritičnosť,   je pohltená iba energiou davu. Revolúcia sa obvykle nejako týka problému vysporiadania sa so zlom. Pozrime sa na problém cez známu sentenciu, ktorú pripomenul W. Leibnitz vo svojich rozpravách okolo Teodicey, keď uvádza, že zlo sa stráca v lepšom celku.
Potom spoločnosť je v tom lepšom prípade celok, v ktorom zaniká zlo. Ak v spoločnosti zlo nezaniká, môže to byť problematická spoločnosť ? Zaniká v našej porevolučnej spoločnosti zlo ? Ak nezaniká, ale sa množí, obávam sa, že je znova súca na revolúciu. Aká revolúcia to bude ? Zase iba korektívna, ktorá podchytí frustrácie ľudí z toho, že smú žiť iba ako indivíduá, od ktorých sa požaduje, ale ktoré nie sú videné ako osoby, ktoré majú nárok, legitimitu na životný priestor, ktorý sa neprerozdeľuje iba na základe materiálneho bohatstva. Obávam sa, že ľudia v našej spoločnosti si nevedia klásť otázky, preto ich vývoj môže nájsť nepripravených. A znova zažijeme iba korektívnu revolúciu. Musia vôbec byť revolúcie ?
     
 Radikálnym revolúciám rozumiem tak, že ničia ten celok, o ktorom sú presvedčené, a to či už oprávnene alebo nie, že ničený celok už nie je schopný, aby v ňom zanikalo zlo. Evolučné revolúcie a ich aktéri sa zasa snažia daný celok rozvíjať tak, aby v ňom účinnejšie zanikalo nejaké zlo. Ale je to odpoveď aj na to, čo je dobro ? Nie je to iba nová, inovovaná dialektická prešmyčka, ospravedlňujúca prežité zlo ako nevyhnutnosť preto, aby sme si vymedzili nejaké dobro ? Nie je to potom iba o tom, že dobrého môže byť iba toľko, koľko bolo poznaného zla?  Pozorujeme, že naša spoločnosť je ten lepší celok, v ktorom zaniká zlo ? Alebo je to len brána, ktorou sme mali vstúpiť do celku západných demokracií ? Korigovala sa chybná ideológia, ale je tá západná ideológia tým lepším celkom, v ktorom zaniká zlo ? Môže zaniknúť zlo v celku ktorý sa ukazuje ako iba kvantitatívna demokracia? Ako by mal vyzerať celok kvalitatívnej demokracie? Nie je to tak, že zlo môže zaniknúť iba tak, že človek hľadá svoje ospravedlnenie iba v Bohu, cez Boha.? Nechcú revolúcie, aby človek sám, bol tým celkom v ktorom zanikne zlo? Maritain  komentuje komunizmus a jeho revolúciu ako čas  rehabilitácie človeka bez Boha alebo priamo proti Bohu. Skončilo toto:
    Keď som jeden semester so študentmi na dejinách psychológie hovoril o tomto probléme, využil som metódu sokratovského dialógu, aby sme preverili túto Leibnizovu sentenciu. Sokratovský dialóg sa pýta na istoty človeka, či sú funkčné. Pýta sa na všednosti, ako som už spomenul, pretože ony môžu byť postavené na problematických istotách.

Tento dialóg v jadre vyzeral takto :

U:    Ako vieme, W. Leibniz vyslovil presvedčenie, že zlo sa stráca v lepšom celku. Platí to ?
Š1:    Áno platí, vidíme, že s vývojom zla ubúda.
Š2:    Už vyše 60 rokov nebola svetová vojna.
U:    Áno, ale stále počuť niekde o vojnách.
Š3:    Sú to len také malé vojny, veľká nebola.
U:    Možno tomu rozumieť tak, že svet je lepší celok, pretože v ňom ubúda zla ? Veľkých vojen ?
Š2:    Celkom určite.
U:    Možno povedať, že sa deti rodia do lepších rodín ?
Š4:    Nie, nerodia sa, určite.

    Súhlas medzi študentmi.

Š5:    Myslím si, že je to všetko iba cez štatistiky. Niečo sa povie, že je zlé, a to sa meria, ale veľa zla sa nepomenuje (súhlas).
U:    Môžeme tomu rozumieť tak, že sa kontroluje len veľké zlo, ktoré by mohlo zničiť ľudstvo ?
Š5:    Môže byť, aj to je dôležité, ale ako som povedal, všetko ide cez štatistiky.
U:    Takže neplatí Leibnitzove presvedčenie, že zlo zaniká v lepšom celku ?
Š6:    V niečom platí, v niečom nie.
U:    Mohli by sme sa opýtať, čo je celok ?
Š3:    To závisí od toho, o aký celok ide. Aj človek je celok, môže v ňom zanikať zlo.

Nazdávam sa, že práve postreh, ktorý vyplynul zo sokratovského dialógu, že aj človek je celok, v ktorom môže zanikať zlo, môže uniknúť pozornosti. Čo sa potom stane, ak revolúcia prehliadne túto danosť v človeku ? Nezačne tvoriť systém, ktorý má nahradiť človeka ? Kresťanstvo ? Nestalo sa najmä u radikálnych revolúcií, že jednotlivec nemal pre revolúciu žiadnu hodnotu, preto bolo toľko obetí ? Nepozorujeme aj teraz uprednostňovanie rozličných systémov pred človekom?
Ale nemôže to byť aj tak, že revolúcia je inštrumentom na hľadanie tohto lepšieho celku ? A ako potom revolúcia naloží s tou možnosťou človeka zápasiť osobne, neopakovateľne, nie kolektívne, aby v ňom nejaké to zlo zaniklo ? Ako naloží s kresťanstvom, ktoré ho k tomu vychováva a sprostredkúva mu Božiu pomoc ? Nebude sa chcieť zmocniť jeho svedomia ? Ako človek naloží so sebou ako celkom, v ktorom môže nejaké zlo zaniknúť, ak sa mu ponúkne revolučný celok ? Nerozdelí sa spoločnosť na tých, ktorí sú revolúciou očistení a tých, ktorí nie sú ? V časoch radikálnych revolúcií bolo náboženstvo odsúdené ako nepotrebné. Radikálne revolúcie odmietli kresťanstvo. Ale kresťanstvo chcelo aby v človeku zaniklo zlo, odpustením osobných hriechov. Nie je to božská idea odpustiť človeku hriech, aby tou cestou už nechodil?

A ako revolúcia naloží s náboženstvom, kresťanstvom, s veriacim človekom, ktorý tvrdí, že prvá príčina nie je revolúcia ani človek, ale povedané s J. Maritainom ( 1947) prvá príčina je Boh a len v tejto optike môže aj v nás nejaké zlo zaniknúť ? Nie je tu dialektika, len toľko dobra, koľko bolo zla. A tak zlo, nové a nové zla prekvapujú. Nechcú byť poznané až po chvíľu, keď už nemožno následky ignorovať. Nevzniká niekde taká interpretácia života, že život je možný iba ak sa pripustí dočasné zlo, napríklad vojna na zredukovanie obyvateľstva, alebo kríza ? Alebo sexuálna revolúcia na rozvrat rodiny, človek solitér  je manipulovateľný.
Nie sú to aktuálne otázky aj v súvislosti s nežnou revolúciou ? Vykľuje sa zase šidlo z vreca a kresťanstvo bude znova považované za nepriateľa číslo jedna ? Pochopila to cirkev včas ? Alebo sa bojí otvárať potrebné témy ? A čo kresťania v politike ? Zdá sa, že z dola sa toto začína monitorovať.

Aký celok hľadala nežná revolúcia ? Našla ho vôbec, alebo je to brána do toho celku, na ktorý poukazovali už naši dedovia našim otcom, keď hovorili, ty sa dožiješ lepších čias a mysleli na západné demokracie, od ktorých nás delila železná opona ? Mysleli aj na tento celok demokracie, ktorý (ako predpokladali) v sebe zrkadlí personálny rozmer, lebo človek sa nielen socializuje, ale aj personalizuje svoje prostredie. Mali nádej, že v tomto lepšom celku zanikne to zlo. A nestalo nám v dôsledku tej vety ,vy už budete žiť v lepších časoch, že sme čakali lepšie časy a zanedbali sme prítomnosť a tak sa nestalo mnoho z toho čo sa mohlo stať.

Nežná revolúcia, mi napriek všetkému, pripadá ako vzácna minca. Na reverze je zobrazený človek, osoba ako znovuobjavený celok, v ktorom podľa jeho svedomia môže zanikať zlo, vo vzťahu k práve nadobudnutej náboženskej slobode vyznávať kresťanstvo verejne. Na rube tejto mince je zasa znak nového celku ako diela ľudských rúk, ako civilizačná štruktúra, ktorá sľubuje, že v nej zaniká zlo. Táto časť mince ma povahu skúšky. Môže byť pokušením . Len ak platí prvá strana mince, môže platiť aj druhá strana. Ako by mohla vyzerať falošná minca nežnej revolúcie ? Zdá sa mi že tak, že na obidvoch stranách mince iba civilizačná štruktúra. Znova sa vynechá symbol ľudskej osoby .  To by mohla byť tá falošná minca. A vôbec je možná taká minca ? Už  je v obehu. Miesto osoby je tam napísané T. Technológie a ich miery namiesto hodnôt. Teenegerský vek po celý život. Koniec múdrosti. Totalita relativizmu namiesto demokracie. Tajnosti vo verejnom živote. Ticho pri krivdách. Tanec okolo peňazí. A nebudú to potom  Technoparty oslava takejto falošnej mince?  

Prebehla vo vašej spoločnosti diskusia o tom, čo bude kritériom vývoja, rozvoja, či osoba človeka, potom aj osobnosť, alebo iba civilizačná štruktúra, ktorá človeka vníma ako náhodu hodenú do vesmíru a chce mu prepožičať svoju identitu ? Možno toto by sa  opýtal  Sokrates. A asi by nám pripomenul, že verejnosť, to bol život nie iba pre seba, ale aj pre iného a verejnosť to bol aj obraz starostlivosti o dušu človeka v danej spoločnosti, ako nám to pripomína J. Patočka (1992). To bolo aktuálne za čias Sokrata. A to nevedel o duši to, čo vieme dnes z kresťanstva. Pápež Ján Pavol II. predpokladal, že toho vieme o duši, my Slováci dosť, keď nám povedal, že máme poslanie v Európe sprítomňovať kresťanstvo. Prečo sa táto skutočnosť tak málo pripomína ? Nepodporuje sa toto vedomie ? A podľa štatistiky je katolíkov už o viac ako desať percent menej.

Znova sokratovská otázka. Ak je sloboda a nežná revolúcia brána do tohto nového celku, je to jej celok ? Čo ak zistíme, že sloboda v tomto celku je výsledok delegovania istej zodpovednosti na ten lepší celok, ktorý bude robiť tú čistiareň ? Od nás sa chce, aby sme boli údržbármi tohto systému. Ľuďmi systému. A potom sme slobodní, môžeme robiť čo chceme, skonštruovali sme celok, v ktorom zaniká zlo. Netreba na to ani desatoro Božích prikázaní. Veď prvá príčina, to sme my ľudia. Nemali by sme povedať tým, ktorí sa o to znova pokúšajú, že my sme už čosi podobné zažili ? Nepozorujeme práve preto, že dobro sa nazýva zlom a zlo sa nazýva dobrom ? Nemala by nežná revolúcia ostať verná tejto skúsenosti, ktorú sme poznali iba my, pretože sme prežili totalitu ? A nemali by sme my byť zásadoví a odmietať civilizačnú štruktúru, v ktorej niet miesto pre kresťanstvo, veď sme to už prežili a vieme, čoho je to začiatok ? Nezačal už znova zápas o ľudské svedomie ? Nezačal nový projekt falšovania vedomia ?

Musím povedať, že aj tých dvadsať rokov transformácie mi pripadá ako život podľa Heglovho dialektického modelu vývinu. V knihe Duša Európy ho kritizuje nemecký politológ M. Lobkowitz (2001), keď píše, že Hegel sa mýlil, zlo nie je nevyhnutný predpoklad dobra. Možno sokratovská otázka na ďalší dialóg: „Najskôr musí byť zlo ako predpoklad dobra ?“

Sokratovský dialóg so študentmi na túto tému vyzeral takto :

U:    Ako vieme z Heglovho názoru o vývine, je dialektickej povahy. Z toho vyvodzuje, že dialektika cesty k lepšiemu je nevyhnutne spojená so skúsenosťou zla. Musí byť niečo zle, aby sme objavili dobre ?
Š1:    Nie, že by sme hľadali zlo, ale nedá sa tomu vyhnúť.
Š2:    To je taký mantinel, v tom je užitočné.
U:    Takže všetci sme vystavení  riziku  zla, ak chceme ísť k niečomu dobrému ?
Š1:    Zlu sa nedá vynúť, len tak, že ho poznáme a potom sa mu vyhneme.
Š3:    Veď aj dieťa sa najprv musí popáliť, aby vedelo, že sa nemá niečo robiť.  
U:    Ako je potom, keď sa dieťa učí čistote a dodržuje ju, ale keď príde nová vychovávateľka, prestane dodržiavať čistotu. Nepoučilo sa z nečistoty, trestu alebo je to preto, že najprv dobrý vzťah, teda niečo kladné najprv?
Š1:    Hej, ale aj tam bola chyba.
U:    Je rozdiel medzi chybou a zlom ?
Š1:    Áno, zlo je iné ako chyba.
U:    Takže by sme mohli povedať, že pre vývoj je nevyhnutné učiť sa z chýb, ale nie páchať nejaké zlo ?

Súhlas (dialóg krátený)

Lobkowitz (2001) je presvedčený, že politika sama neodstráni zlo. Že sú to predovšetkým predpolitické sféry, ktoré môžu čosi urobiť. Ako napríklad rodina, práca, spoločenstvo, alebo môžeme dodať s J. Patočkom (1992), aj verejnosť ako život nie iba pre seba, ale aj pre iného. To sú celky, ktoré sú personifikovateľné. Podporujú svedomie ako regulátor každodenného života. Citlivosť na to čo je a čo by malo byť a to nie iba na praktickej , utilitaristickej rovine.  Aj to môže byť ten celok, v ktorom môže za určitých podmienok zaniknúť zlo. Politika má iba vytvárať podmienky, aby bola v službe tomuto celku, v ktorom môže zaniknúť zlo. To znamená podporovať kresťanstvo. Podporuje politika kresťanstvo ? Nepodporuje, zdá sa, že je trpené. Politika ašpiruje zastúpiť aj kresťanstvo. Prečo sa jej to dovoľuje? Veď to je ako za radiálnych revolúcii. Ruský spisovateľ Dostojevskij anticipoval vývoj. Predpovedal radikálne revolúcie, ako by aj nie. V knihe Zločin a trest , Raskoľnikov, uvažuje, zabijem úžerničku, ktorá požičiava peniaze a vykorisťuje. Za tie peniaze začnem žiť nový život slušného človeka. To čo ho zaskočilo bolo svedomie.  Človek po vražde je už nie ten istý čo pred vraždou. Aj revolúcia tu stráca ľudskosť. Revolucionári po vražde v mene budúceho pokroku sú už iní ľudia, ako pred násilným radikálnych revolúcii. Ale toto je otázka okolo každého hriechu. Človek pred hriechom je iný ako človek po tom čo sa naučil s hriechom žiť. Kto sú tí vo vzťahu k hriechu, ktorí organizujú farebné revolúcie?

Politika sa len veľmi ťažko personalizuje, ako na to upozorňuje C. S. Bartnik (2000). V politike ako celku zlo veľmi ťažko zaniká bez týchto aktívnych predpolitických sfér. Tie sa vyjadrujú „ hnutiami“. Hnutoe za rodinu, nedeľu, dúfam v hnutia takéhoto druhu. Myslím si, že aj preto kresťanská demokracia bola najprv pri jej vzniku chápaná ako nepolitická aktivita v prospech ľudí.
Nebola prvá úloha nežnej revolúcie dať do správneho pomeru politiku a predpolitické sféry, lebo komunizmus mal supremáciu práve nad týmito pred politickými sférami ? Netešili sa na námestiach ľudia práve tomu, že to skončilo ? Nežijeme zasa heglovský koncept vývinu, v ktorom dejiny tvoria zmysel, ako o tom píše ešte kardinál J. Ratzinger (1991), potom dejiny by produkovali zmysel, a nie zmysel tvoril dejiny. Nečudujme sa potom absurdnostiam, ktoré musíme žiť. V. E. Frankl ( 1977) voči absurdnostiam postavil zmysel života. Ako prirodzený motív života, ktorý je schopný čeliť neprirodzeným situáciám. Nazdávam sa, že je tu ešte jeden motív, spirituálny motív, mať viacej života. Je objednávkou interdisciplinárnou, teda aj pre psychológiu, aby ho preskúmala. Je aktuálny v najmä v časoch blahobytu, či relatívneho blahobytu. . Motív mať viacej života neodbytne klope aj na dvere tých, ktorí prepadli tomu mať, iba zisku, bez vzťahu k hodnotám. Radosť zo života, novo pohanskej podoby, telesných pôžitkov, nie je totožná s motívom mať viacej života.

A na záver ešte jedna pôvodná otázka Sokrata z rozhovoru s Hyppiasom, zachytená v Platónových dialógoch. Sokrates sa pýta, či schopnosť je krása. A Hyppias hovorí, že áno. Ale ako to, že sme schopní robiť dobre aj zle, pýta sa Sokrates – to je krása ? Nie, odpovedá Hyppias, iba ak schopnosť a krása robia dobré veci (krátené). Na námestiach nežnej revolúcie ľudia chceli ísť touto cestou.

Po vyše dvadsiatich rokoch možno povedať, že sa toto očakávanie nesplnilo. Ostala iba jedna dominujúca otázka: „Ako vôbec prežiť ?“ To čo prišlo je v mnohom nehodné obeti komunizmu.


Stanislav Hvozdík

--------------------------
Literatúra:

Bartnik, S. C. ( 2000) personalizmus, KUL, Brno.
Frankl, V. E : ( 1977) : Vule ke smyslu. Cesta , Brno   
Lobkowitz, M. ( 2001) : Duše Evropy. Sofia, Vyšehrad, Praha.
Patočka, J. ( 1991) : Sokrates, Státni pedagogické nakladatelství, Praha.
Patočka, J. ( 2002): Európa a doba po európska. Lidové noviny, Praha.
Ratzinger, J. ( 1991   ) : Úvod do křesťanství. Petrov, Brno.

najnovšie v poradí

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Kvalifikovaných Slovákov pre automobilky je málo, musia siahnuť po cudzincoch

Pracovný trh na Slovensku registruje nedostatok kvalifikovaných zamestnancov pre automobilový priemysel. S príchodom nového závodu môže byť tento nedostatok ešte výraznejší.

Prvá európska univerzita na Devíne

 Konštantín Filozof, neskorší sv. Cyril, bol profesorom na cisárskej univerzite v Konštantinopole, ktorú založili v 5. storočí. Stelesňovala vrcholnú úroveň európskeho vzdelania svojej doby a Konštantín bol elitným európskym vzdelancom.

Ján Straka nemá v Košiciach pokoj

Ján Straka sa narodil 10. mája 1858 v šarišských Močidľanoch a po vyučení za mlynára pracoval v okolí Sabinova, odkiaľ sa roku 1879 presťahoval do Košíc. Angažoval sa národne a kresťansky.

 
Odber noviniek na stránke