Pravda nepotrebuje, aby ju lož chválila

Na jeho osvojenie nadpis vyžaduje chvíľku uvažovania.

V tomto príspevku budem trochu uvažovať nad ekonomickou realitou ekonomiky SR a jej verbálnym opisom v denníkoch, či pomocou hovoreného slova v ekonomických reláciách v našich TV. Ekonomické pojmy sú úplne zanešvárené „ekonomickými odborníkmi“ v reálnom ekonomickom živote, ale aj v politických stranách. Celkom eklatantným príkladom je pojem rovnej dane, ktorého tvorcom je p. Sulík a I. Mikloš. A čo to bolo chvály a obdivu! Rovný môže byť stôl, či pravítko. My máme rovnakú daňovú sadzbu. Každý občan má nejaký  príjem, z ktorého sa počíta základ dane. Z neho sa vypočíta daň napr. vynásobením 0,19, ktorú občan zaplatí. A tá je iná u každého daňového platiteľa. Každý ekonomický pojem má svoj hlboký zmysel a význam. Naša NBS teraz prišla s pojmom ochladený ekonomický rast EÚ. Čo to je? Ochladiť sa môže počasie.  Ekonómovia merajú rozvoj ekonomiky prostredníctvom miery HDP (pomerne nedokonalej). Podiel dvoch HDP ekonomiky napr. v dvoch za sebou idúcich rokoch sa vyjadruje ich podielom a ten sa vyjadruje spravidla v percentách. Získanej hodnote podielu sa hovorí tempo rastu. Ak ten podiel dosiahne hodnotu 25% (nedávno Čína) hovoríme o vysokom tempe rastu. Príslušne sa môžu opísať iné (nižšie) číselné hodnoty. Pre MMF sa však ešte nedávno ekonomika SR zohrievala (??).

Európska únia celkom nedávno zaviedla pojem austerity policy, čo médiá prekladali ako politika uťahovania opaskov. Reálne išlo o také ekonomické nástroje, ktoré zasahovali do sociálnych vymožeností daného ekonomického systému (penzie, rodinné dávky,....). Teda uvedený pojem by sme mohli lepšie sprístupniť, ak by sme ho preložili ako politika ochudobňovania. A to EÚ robila. Ak si čitateľ kúpil Pravdu z 30/9/2015 tak iba v jednom článku na s. 10 nájde takéto „ekonomické“ pojmy: robustný domáci dopyt, spotreba vlády (spotreba vlády je keď si vláda odskočí počas rokovania na obed), ekonomika ťahaná domácim dopytom (ťahajú ho kone), indukovaná produkcia, tlačiť infláciu (tlačíme ju ako fúrik) a dovezená inflácia (dovezieme ju na vlečke). Verím, že som už dostatočne poukázal na deformáciu ekonomických pojmov, a to iba ich uvedením z jedného článku. Aby som čitateľovi trochu priblížil pojem domáci dopyt, uvediem krátke vysvetlenie. HDP má 4 zložky: výdavky obyvateľstva na spotrebu (C), výdavky podnikov na investície (I), výdavky vlády na nákup tovarov a služieb (G) a netto export (X-M). Teda HDP, čiže Y = C + I + G + (X –M). Súčet zložiek C,I a G je domáci dopyt. Nech 100 = 60 + 25 + 10 + 5. Domáci dopyt je 95. Hodnota 60, čiže C na úrovni ekonomiky je však funkciou národného príjmu, teda Y; napr. C = -20 + 0,8Y. Analogicky výdavky domácnosti sú funkciou príjmu domácnosti. Číslo 0,8 má svoj význam, veda ho volá propenzita k spotrebe. Pamätáme sa, že nedávno vláda rozhodla, že kto odovzdá staré auto, získa určitý bonus. To bol podnet, aby ľudia kupovali nové autá; vláda ovplyvnila túžbu kúpiť si auto. Ak by sme uvedenú funkciu dosadili do rovnice HDP, zistili by sme, že platí.  Ak zmeníme 0,8 na 0,9 (zvýšili túžbu kúpiť si auto), zistíme, že Y = (-20 + 0,9Y)+25+10+5 bude 110 a domáci dopyt bude 105. Vieme prečo! Chápeme to. Vyššie spomenuté pojmy z dennej tlače a TV sú lžou.

Už dlhšiu dobu píšem o zlom pojme minimálnej mzdy (teória ho nepozná) a to nielen na internete. Napísal som to do AZZZ, PAS, RÚZ, ministerstvo práce a ministerstvo financií. Náš velikán prof. Briška píše ako odmeňoval faktor práca Baťa. Na s. 172 píše: „Baťa sa snažil u svojich zamestnancov vyvolať majetkovú, existenčnú nezávislosť a preto im platí vysoké mzdy, z ktorých môžu konať veľké úspory“. Na spomenuté orgány som  napísal celkom konkrétny spôsob výpočtu mzdy tak ako to požaduje ekonomická teória  a to na konkrétnom príklade z výroby sódovej vody. Nie je hanbou, aby dnes ľudia bojovali o akúsi minimálnu mzdu? Prečo potom v globalizovanom svete existuje tendencia k jednotnej úrokovej sadzbe ako k hraničnej odmene kapitálu, prečo neexistuje tendencia k jednotnému odmeňovaniu výrobného faktoru práca? Predsa je dobre známe, že odmenou práce je mzda, odmenou faktoru pôda je renta, odmenou kapitálu je úrok a odmenou podnikateľa je zisk.  Vyššie spomenuté pojmy sú nezmysly ba vedecké zvrátenosti.

Čiže záverom, do ekonomickej reality môžeme preniknúť iba cez poznanie pojmov a vzťahov. Lekári dokonca musia použiť latinské výrazy, aby boli jednoznační. Tú nepotrebujú dnešní tvorcovia ekonomickej politiky. A tým menej novinári. Pravda nepotrebuje, aby ju lož chválila!

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Čo by na to F. A. Hayek?

On je totiž obľúbencom našich liberálov, hoci pochybujem, že poznajú jeho dielo.

Vajanský

17. augusta 1916 - pred sto rokmi - Slovensko opustil jeden z jeho velikánov - Svetozár Hurban Vajanský.

Tajomný Július Carmen

Niečo nevídané sa stalo v júni 1885 počas osláv konca školského roka na košickej vojenskej kadetke, kde sa vyučovalo maďarsky a nemecky, slovensky nie.