Ideový zámer Panslovanskej únie

Zachovajme slovenskú identitu

Ideový zámer Panslovanskej únie

Sme slovenskí vlastenci

a preto v presvedčení,

že v dnešnej, peniazmi zdemoralizovanej, odkresťančovanej

a globalizáciou deformovanej dobe,

v odnárodňovanej, kultúrne a duchovne tunelovanej spoločnosti,

je potrebné

chrániť rodinu, zveľaďovať a chrániť národné dedičstvo a kultivovať štát,

prijali sme v zmysle Čl. 1 ods. 5 písm. a) našich stanov tento 

ideový zámer.

Vyčleňovaním sa človeka zo sveta (keď si uvedomuje a hodnotí svoj vzťah k svetu, uvedomuje si seba ako osobnosť, svoje konanie, činy, myšlienky a city, želania a záujmy) sa formuje jeho identita – jeho sebauvedomenie. Sebauvedomením, teda utváraním obrazu vlastného „ja“, svojho bytia a konania, uvedomením si svojej odlišnosti a jedinečnosti od iných ale aj získaním prvku sebahodnotenia a svedomia sa človek stáva plnohodnotným jedincom – subjektom. Identita sa utvára celý život, hlavne vplyvom spoločenských vzťahov a národného prostredia, v ktorom žije.

To čo platí o identite jednotlivca platí v podstate aj pre historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí vytvorené najmä spoločným územím, kultúrou, jazykom, históriou, psychikou, či náboženstvom, ktorému sa hovorí národ. Kolíska slovanskej kultúry je na Slovensku a Slováci sú Slovania, preto naša identita je z princípu slovanská. Súčasťou slovenskej identity sú však, okrem štátotvorného národa slovenského, aj národnostné menšiny žijúce na našom území niekoľko storočí. Slovenská spoločnosť je heteronormatívna. to znamená, že rodina je tradične založená na vzťahu muža a ženy, čo je zárukou zachovania rodu. Tento stav sa v slovenskej spoločnosti od vekov považuje za normálny. Súčasťou slovenskej identity síce je aj menšina inak sexuálne orientovaných jednotlivcov, avšak títo jedinci nikdy u nás nemali oprávnenia, ktorých uplatňovanie by ohrozovalo zdravú slovenskú rodinu, zdravú výchovu slovenských detí a zdravý vývoj slovenskej spoločnosti. Slováci sú kresťania, avšak súčasťou slovenskej identity sú aj židia, pretože, spolu s nami, žijú u nás niekoľko stáročí. Súčasťou slovenskej identity však nie sú moslimovia, budhisti, hinduisti, scientológovia, či príslušníci ďalších konfesií, ktoré na Slovensku nemajú žiadnu tradíciu. Súčasťou slovenskej identity je tiež naše hmotné i nehmotné národné dedičstvo, teda najmä voda, pôda nerastné suroviny, kultúra a rodina. Naši predkovia sú spätí s pôdou už od neolitických čias, preto slovenská pôda je súčasťou našej identity a nesmieme ju odovzdávať do cudzích rúk. Súčasťou slovenskej identity je aj náš, slovenský štát, na obnovenie ktorého sme, po smrti kráľa Svätopluka I., čakali vyše tisíc rokov. Súčasťou slovenskej identity je aj naša história, ktorú cudzie záujmy často zamlčovali a deformovali a ktorú ešte stále musíme objavovať, dokumentovať a vysvetľovať našej mladej generácii.

Ideová koncepcia Panslovanskej únie stojí na troch pilieroch: Rodina-Národ-Štát. Ideová koncepcia je programovým dokumentom, ktorý vyjadruje naše názory na rôzne oblasti spoločenského života. Nie to však dokument dogmaticky nemenný. Bude upravovaný vždy podľa konkrétneho vývoja v spoločnosti a v štáte a po diskusiách s odbornou, ale aj s laickou verejnosťou tak, aby bol vždy aktuálny.

Členenie ideového zámeru

1. Rodina

(Zdravú spoločnosť môže zabezpečiť len zdravá rodina!)

Slovenská spoločnosť bola odjakživa založená na rodine skladajúcej sa z muža/ploditeľa, ženy/matky a ich deti – budúcich rodičov. Marginálny počet sexuálnych deviantov existoval aj vtedy, ale tí – neprispievajúc k rozmnožovaniu a rastu zdravej spoločnosti – mali síce rovnaké práva na existenciu, ale o zdravom rozvoji slovenskej spoločnosti nerozhodovali. V žiadnej skutočne demokraticky spravovanej spoločnosti deviantá menšina nerozhoduje. V súlade s overenými tisícročnými európskymi tradíciami formovanými kresťanstvom, my za základ spoločnosti považujeme rodinu. Rodina je spoločenstvo založené na legálnom zväzku muža a ženy. Za rodinu považujeme tiež bezdetné, či neúplné rodiny rozvedených rodičov a ich detí, ako aj slobodných rodičov a ich detí. Deti narodené v neúplných rodinách, či deti bez rodičov, ako aj osvojené deti sú rovnocenné deťom narodeným v úplných rodinách a nesmú byť nijako diskriminované.

Rodina tvorí základ spoločnosti a štátu,  preto musí byť chránená nielen organizačnými a legislatívnymi opatreniami štátu, ale aj jeho sociálnou politikou.

Ochrana rodiny je jednou z prvoradých povinností všetkých zložiek štátnej moci (legislatíva, exekutíva, justícia) a porušenie tejto povinnosti zo strany akejkoľvek osoby, ktorá vykonáva konkrétne úlohy niektorej zo zložiek verenej moci, sa považuje za zlyhanie štátu. Takéto zlyhanie musí byť bezodkladne napravené.

1.1. Kultivácia rodiny

1.1.1.  Podporovať zakladanie mladých rodín

Musíme viesť mladých ľudí k zodpovednosti za budúcnosť vlastných detí, vlastnej rodiny, národa a štátu. Musíme tiež podporovať vzdelanie mladých ľudí v otázkach rodinného života a viesť ich k vlastnej zodpovednosti za svoj budúci pracovný a spoločenský status. Za nevyhnuté považujeme podporu mladých rodín a propagáciu myšlienky sebestačnosti a zodpovednosti za samých seba v produktívnom veku.

1.1.2.  Podporovať celostnú harmonickú rodinu

Zdravá, harmonicky žijúca rodina a zdravé rodinné vzťahy sú trvalou hodnotou, ktorá udržuje národ sebavedomý a odolný voči cudzím vplyvom. Treba obnoviť presvedčenie, že človek sa stará v prvom rade o seba a  o svoju rodinu sám a až potom hľadá pomoc iných. Plnohodnotná a pevná rodina so zdravým sebavedomím je základným predpokladom, ktorý umožní národu prežiť v každej kríze, ekonomickej aj morálnej. Nastávajúca doba bude potrebovať znovuobjavenie významu a hodnoty rodiny.

1.1.3.  Propagovať zdravý životný štýl rodiny

Posilňovanie zdravia rodiny, zvyšovanie priemerného veku a zlepšovanie kvality života považujem za jednu z hlavných úloh verejnej správy. Odmietajme predstavy, že zdravie je závislé výlučne len na lekároch a na úrovni nášho zdravotníctva. Znižujme chorobnú závislosť na chemických liekoch. Obnovme presvedčenie, že základom zdravia je tvorivý, činorodý a pokojný životný štýl bez existenčnej závislosti na iných a tiež zdravá geneticky neupravovaná strava z domácich zdrojov, vypestovaná prirodzene na vlastnej pôde.

1.2. Sebestačnosť rodiny

1.2.1. Podporovať produktívnu samohospodáriacu rodinu

Obnovme presvedčenie, že rodina má byť sebestačná. Zmeňme predstavu, že múdre je spoliehať sa na štát, že múdre je nič nerobiť a mať sa dobre. Podporujme tých čo živia seba, vlastnú rodinu a pritom daňami podporujú štát a od štátu nič neberú. Znižujme sociálnu odkázanosť rodiny.

1.2.2. Propagovať finančne nezávislú rodinu

Podporujme politiku nezadlžovania rodiny  spotrebnými úvermi. Nežime z budúcnosti, ale na budúcnosť si odkladajme. Prestaňme s politikou neustáleho zvyšovania konzumu pod zámienkou pozdvihnutia výkonnosti ekonomiky štátu. Podporujme bezhotovostnú výmenu obchodu, služieb a tovarov, ako alternatívu peňažného hospodárstva a podporujme nezávislosť na finančných inštitúciách, najmä na bankách.

1.2.3. Znižovať počet sociálne odkázaných rodín

Propagujme vlastné hmotné zabezpečenie obyvateľstva v produktívnom veku na starobu, nad rámec podpory štátu. Propagujme čiastočné, alebo úplné oslobodenie sa od závislosti na sieťových obchodných a energetických systémoch. Vytvárajme si vlastné ekologické zdroje energie. Podporujme solidárnu svojpomoc miestnych rodinných, komunitných a obecných  zoskupení, pre tých, ktorí si to zaslúžia.

1.3. Tradícia rodiny

1.3.1.  Znovuobjavovať slovanské rodinné hodnoty

Oživme tradíciu rodinných kroník, pestujme vedomie historickej kontinuity rodiny a tým aj národa. Pestujme vzťah k hmotným a duchovným hodnotám národa. Učme deti o našich koreňoch, o morálnych hodnotách našich predkov, ktoré im umožnili prežiť krízy, tak ako sú zakotvené v našich dejinách. Pestujme úctu k  šedinám, požadujme od učiteľov, vedcov a významných osobností odovzdávanie vyšších múdrostí, získaných vekom nastupujúcej a mladej generácie. Podporujme úlohu rodiny pri vzdelávaní detí.

1.3.2.  Propagovať tradičnú slovenskú rodinu

Propagujme význam tradičnej rodiny pre budúcnosť národa. Zastavme propagáciu a zvýhodňovanie neúplných a kozmopolitných rodín. Nepodporujme ekonomicky nezodpovedne rozbitú rodinu a odmietajme výchovu detí rodičmi rovnakého pohlavia. Podporujme mladé rodiny, ktoré  zabezpečujú budúcnosť mladej generácie. Podporujme pôrodnosť a priamu rodičovskú starostlivosť o novonarodené a malé deti. Posilňujme vedomie, že len zdravá, vzájomne si pomáhajúca rodina prežije krízu. Aká bude rodina,  taký bude štát, lebo štát nie je nič iné ako veľká rodina.

1.3.3.  Podporovať vzájomnú rodinnú pomoc

Cieľavedome oživujme názor, že základom rodiny je aj vzájomná pomoc jednotlivých generácií (tri groše). Podporujme rozvoj miestnych rodinných, občianskych a záujmových komunít, ktoré si navzájom pomáhajú. Podporujme výchovu detí v celostnej rodine. Podporujme starostlivosť o deti a starých v kompletných rodinách, ako vzor vyzdvihujme viacgeneračnú rodinu, ktorá vzdáva úctu šedinám.

2. Národ

(Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!)

Národ, ako historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí, považujeme za veľkú rodinu. Prikláňame sa k vnímaniu slovenského národa ako národa politického. To znamená, že (v súlade s chápaním obsahu pojmu „národ“ vo vyspelých štátoch) súčasťou slovenského (politického) národa je každý občan Slovenskej republiky, pričom práva národnostných menšín zostávajú zachované. Základom národa je rodina.

Každé spoločenstvo sa vyvíja a my chceme, aby sa národ konečne zbavil nešvárov z postkomunistického obdobia, aby zodpovedne hospodáril na svojej dedovizni, aby rozvíjal svoje duchovné dedičstvo, aby naše deti boli vychovávané k láske k vlasti a aby mali prístup k vzdelaniu.

Naše hmotné aj nehmotné bohatstvo sme zdedili po svojich predkoch, ktorí tu žili odpradávna. Táto skutočnosť nás zaväzuje, aby sme dedičstvo, ktoré nám zanechali, užívali rozumne, aby sme ho zveľaďovali a odovzdali našim potomkom v dobrom stave. Obnovili sme svoju štátnosť a svoje panstvo nad slovenským národným bohatstvom, preto sa správajme ako zodpovední hospodári. Využívajme svoje nerastné zdroje rozumne, chráňme našu pôdu, našu vodu, naše nerastné bohatstvo, našu krajinu a naše kultúrne pamiatky. Cudzie záujmy deformovali slovenskú históriu – hľadajme preto historickú pravdu o živote našich predkov a odmietajme tých, čo nám stále podsúvajú bludy veľkomaďarských a veľkočeských miniimperialistov. Podporujme vzdelanie národa, slovenské spoločenské vedomie a podporujme skutočné slovenské osobnosti. Národné dedičstvo patrí nám všetkým, preto ho využívajme na vlastný prospech a nedovoľme nikomu, aby ho ohrozoval, drancoval a ničil.

2.1. Prírodné dedičstvo a pôda

2.1.1.  Rozumne využívať nerastné zdroje

Prírodné a nerastné zdroje Slovenska, ako aj jeho krajina sú naším strategickým majetkom. To je jediná realita, ktorá nám dáva istotu do budúcnosti. Musíme chrániť slovenské vodné  zdroje pred ich drancovaním a znehodnocovaním. Využívajme tieto zdroje v ich obnoviteľnej miere na zabezpečovanie sebestačnosti Slovenska. Zabráňme ich privatizácii. Nerastné zdroje využívajme v rozumnej miere pre vlastný profit. Nepredávajme surovinu, ale finálne výrobky. Ťažba nerastných zdrojov a podzemných minerálnych vôd má byť zákonom upravená tak, aby profit  zostal na Slovensku.

2.1.2.  Chrániť vlastnú pôdu a krajinu

Pôda je základnou podmienkou prežitia slovenskej spoločnosti v budúcnosti. Uživí nás vždy v krízových časoch. Pôda je strategickou komoditou, ktorej sa nesmieme zbavovať. Zastavme predaj slovenskej pôdy so cudzích rúk. Je nutné prijať legislatívne opatrenia zamedzujúce rozpredaju pôdy. Dobrý gazda si nikdy nepredá grunt. Ak národ  nemá vlastnú pôdu, tak sa na nej stane lacnou námezdnou silou. Zastavme drancovanie prírody a krajiny, zamedzme lacný predaj dreva a plodín na finálne spracovanie do zahraničia. Obmedzme ťažbu dreva pod úroveň lesných prírastkov.

2.1.3.  Rozvíjať slovenské poľnohospodárstvo

Podporujme vlastnú prácu na pôde, rodinné farmy, vlastné záhradky, pestovanie zdravých nekontaminovaných potravín, vlastný chov dobytka na vlastných lúkach a pasienkoch. Podporujme individuálne a vlastné priemyselné spracovávanie potravín. Podporujme vlastnú individuálnu potravinovú zábezpeku národa, hlavne v mestách z domácich vidieckych zdrojov, podporujme výmenný potravinový obchod. Podporujme slovenské poľnohospodárstvo spotrebou vlastných domácich slovenských potravín a podporujme vývoz kvalitných poľnohospodárskych prebytkov do zahraničia.

2.2. Hmotné dedičstvo

2.2.1.  Kultivovať slovenské národné bohatstvo

Definujme majetok nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu a zabezpečme jeho rozvoj a legislatívnu ochranu. Propagujme a podporujme individuálnu angažovanosť na zveľaďovanie vlastného životného prostredia, dedín miest a prírody, aj bez očakávania účasti a podpory štátu. Podporujme vedomie, že zveľaďovanie vlastnej obce a vlastného okolia bez nároku na odmenu je normálne a užitočné.

2.2.2.  Posilňovať rozvoj verejných investícií

Verejné investície sú povinnosťou verejnej správy voči občanovi. Finančné prostriedky na verejné investície štát dostal v podobe daní. Občan ich odovzdal preto, aby mohol podnikať a ekonomicky ich využívať vo svoj prospech a tým aj v prospech celého Slovenska. Zveľaďujme slovenskú krajinu novými investíciami, najmä do ekológie a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, tak z verejných, ako aj z európskych podporných zdrojov. Podporujme verejné investície osobitne do infraštruktúry a cestovného ruchu a tým oživujme a propagujme  hmotné a kultúrne dedičstvo Slovenska.

2.2.3.  Podporovať obnovu kultúrnych pamiatok

Podporujme obnovu kultúrnych pamiatok, slovenských hradov, zámkov a kaštieľov, ale aj bežného a tradičného stavebného fondu. Zapojme obnovené stavebné dedičstvo, vrátane kultúrnych pamiatok, do bežného života. Znovu objavujme ich ekonomické využívanie v prospech individuálnej obživy. Podporujme zveľaďovanie slovenskej krajiny a jej stavebného dedičstva pre jej uchovanie do budúcnosti a v prospech propagácie jedinečnosti Slovenska.

2.3. Duchovné dedičstvo

2.3.1.  Rozvíjať duchovnú úroveň vzdelania národa

Prehodnoťme pedagogickú úroveň školstva. Redefinujme povahu základného školstva, tak, aby škola vychovávala nie len encyklopedicky zdatných, ale aj tvorivo a morálne hodnotných ľudí. Musíme dosiahnuť vyššiu kvalitu stredného odborného školstva, a to jeho užším prepojením so zamestnávateľskou sférou a trhom práce. Ozdravme kvalitu vysokých škôl, posilnime aplikovanú vedu a výskum, podporujme užšie prepojenie vysokých škôl s praxou a zapojme mimoriadne osobnosti do vysokoškolského vzdelávania.

2.3.2.  Podporovať slovenské národné sebavedomie

Odhaľujme skutočné dejiny Slovákov a podporujme vedomie príslušnosti Slovákov k historickému slovenskému územiu, ako k prapôvodnej krajine našich predkov. Žiadajme od historikov, aby sa osobitne zamerali na tri obdobia našich dejín, a to: 1 na obdobie ranného stredoveku, kde sú prapočiatky slovenskej štátnosti a na podiel starých Slovákov pri ustanovení Uhorského kráľovstva; 2. na obdobie 19. storočia a začiatok 20. storočia, keď v Uhorsku mocnel veľkomaďarský šovinizmus; 3. na obdobie 20. storočia, keď u nás víťazil čechoslovakizmus – žiadajme dôslednú dokumentáciu a publikáciu nečestných a zlovoľných čechoslováckych prechmatov. Podporujme sebavedomie Slovákov. Upozorňujme na prejavy malosti, podriadenosti a zakríknutosti voči cudzine a odmietajme tieto prejavy. Podporujme rozvoj a propagáciu slovenčiny ako prirodzeného slovanského „esperanta“. Podporujme legitimitu štátneho jazyka, ako zjednocujúcej sily vedomia etnického aj politického slovenského národa.

2.3.3.  Zviditeľňovať slovenské významné osobnosti

Propagujme významné osobnosti a významné počiny Slovákov tak minulých dôb ako aj súčasných. Propagujme rodiace sa mladé slovenské osobnosti a talenty vo všetkých sférach života. Skončime s politickým delením slovenských osobností na dobré a zlé, a/ale vyzdvihujme tých, čo niečo Slovensku dali a pomáhajú pri jeho budovaní. Propagujme významných podnikateľov Slovenska, ktorí dávajú prácu iným. Vyzdvihujme drobného podnikateľa, živnostníka či farmára, ktorý neberie, ale dáva, ako základ sebestačnosti národa budúcnosti.

3. Štát

(Kultivovanie štátu je kultivovaním národa!)

Štát chápeme, ako právnu organizáciu zvrchovanej politickej moci slovenskej spoločnosti, tvorenej slovenským politickým národom, na území Slovenskej republiky.

My Slováci sme splnili svoje historické poslanie, uplatnili sme svoje právo na sebaurčenie a obnovili svoju štátnosť. Stalo sa tak v roku 1992, keď Slovenská národná rada schválila deklaráciu o zvrchovanosti a následne prijala Ústavu Slovenskej republiky. Slovensko sa v plnom rozsahu stalo suverénnym štátom 1. januára 1993.

Mať svoj štát znamená pre národ život. Dnes sme ale svedkami, že je potrebné chrániť slovenskú identitu – žiadajme od štátnych orgánov a od verejných činiteľov, aby túto úlohu dôsledne plnili. Kvalita života v značnej miere záleží od toho, ako sú definované funkcie štátu a ako štát svoje funkcie plní. Nestačí preto uspokojiť sa s tým, že už svoj štát máme – musíme ho neustále budovať a kultivovať, aby fungoval lepšie a na prospech všetkých jeho občanov, bez rozdielu ich etnického či sociálneho pôvodu, náboženského vyznania alebo rodovej príslušnosti.

Okrem vypracovania dlhodobého strategického plánu rozvoja spoločnosti, kultivácia štátu by sa mala uskutočňovať permanentne, pretože táto úloha sa nikdy nekončí.

3.1.  Suverénny štát

3.1.1.  Rozvíjať národnoštátne záujmy

Definujme slovenský národnoštátny záujem a snažme sa dosiahnuť v tejto otázke celospoločenský konsenzus. Prijmime efektívnu právnu úpravu ochrany národného bohatstva, národnej kultúry a ochrany rodiny. Uvážlivo pracujme na procese európskej integrácie v Európe národov. Všetkými prostriedkami bráňme likvidácii národných štátov rovnako ako majorizácii malých národov silnejšími členmi Európskej únie a bezhlavému odovzdávaniu kompetencií orgánom EÚ.

Jedným zo základných národnoštátnych záujmov je ochrana slovenskej identity. Na plnenie tejto permanentnej úlohy musí štát prijať zodpovedajúce legislatívne a organizačné opatrenia. Pri plnení tejto úlohy musia byť osobitne aktívne rezorty zahraničných vecí, školstva a kultúry. Štát musí tiež využívať pomoc a aktivity zahraničných Slovákov.

3.1.2.  Potláčať korupciu a znižovať vlastné náklady štátu

Zaveďme povinnosť verejných činiteľov odovzdať svoje účasti na podnikaní do správy osobitne zriadených správcov. Znemožnime súbeh práce vedúcich pracovníkov v štátnych firmách aj v súkromných firmách. Zaveďme osobnú hmotnú zodpovednosť verejných činiteľov za ich politické rozhodnutia, vedúce ku korupcii a rozkrádaniu štátu. Zvyšujme efektívnosť pri vynakladaní verejných zdrojov na štátom platené sféry ako je štátna správa, zdravotníctvo a školstvo a podobne.

3.1.3.  Podporovať domácich podnikateľov

Zlepšujme podnikateľské prostredie znižovaním byrokracie, zlepšovaním vynútiteľnosti práva a znižovaním finančného, daňového a odvodového zaťaženia. Zákonnou formou preferujme domáce firmy pri prístupe k verejným prácam pri rovnakých podmienkach a cenách. Podporujme samostatne zárobkovo činné osoby ako najaktívnejšiu časť obyvateľstva. Snažme sa makroekonomickými nástrojmi podporovať zvyšovanie ich počtu. Uvoľňujme podnikateľské prostredie v prospech flexibility, pružnosti a inovatívnosti podnikania. V médiách propagujme úspešných slovenských podnikateľov a ich produkty.

3.2.  Sociálny štát

3.2.1.  Vytvárať nové pracovné miesta

Zakladajme obecné verejnoprospešné podniky s cieľom zamestnávať nezamestnaných absolventov a dlhodobo nezamestnaných, aby títo získavali, prípadne nestrácali pracovné návyky. Zakladajme štátne a zmiešané (poloprivátne) poľnohospodárske podniky s cieľom, aby sa slovenská dedina opäť stala samozamestnávateľnou a samozásobiteľnou. Podporujme malé rodinné podniky. Za sociálne dávky a podporu štátu v hmotnej núdzi požadujme protihodnotu v podobe verejných prác pre verejné blaho. Ten, kto berie, musí aj dávať.

3.2.2.  Podporovať starostlivosť o objektívne odkázaných a solidaritu s chudobnými

Posilnime podporu štátu tým, ktorí sú objektívne odkázaní na pomoc, nedokážu sa o seba postarať sami a nemajú nikoho, kto by sa o nich postaral. Uzákoňme vynútiteľnú povinnosť detí postarať sa o svojich starých a prestarnutých rodičov tak hmotne ako aj finančne či mentálne. Systémovo obnovujme vedomie, že povinnosťou rodičov je postarať sa o výchovu a vstup detí do života a povinnosťou detí je postarať sa o starých rodičov. Bohatí musia byť solidárni s chudobnými a preto štát musí prijať legislatívne a organizačné opatrenia, aby sa táto solidarita efektívne uplatnila v živote spoločnosti. Podporujme aktivity seniorov a využívajme ich životné skúsenosti pre rozvoj spoločnosti. Podporujme seniorské organizácie v ich pôsobení v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote seniorov a prijímajme opatrenia (najmä v sociálnej a zdravotnej oblasti) na zlepšenie kvality ich života.

3.2.3.  Sprísniť rozdeľovanie podpôr neprispôsobivým asociálom

Uzákoňme  možnosť zavedenia priamej štátnej správy v obciach, či osadách s veľkým počtom neprispôsobivých asociálov. Zaveďme špecializovanú (misijnú) výchovu pre neprispôsobivých asociálov, rovnako pre deti aj pre dospelých. Zaveď nové skutkové podstaty trestných činov pre činy neprispôsobivých asociálov a príživníkov.

3.3.  Priateľský štát

3.3.1.  Zjednodušovať byrokraciu a obmedzovať partokraciu

Zjednodušme styk občana s orgánmi štátu. Minimalizujme zásahy štátu do vzťahov štát – občan. Podporujme väčšiu transparentnosť hospodárenia verejného sektora a zjednodušenie verejného obstarávania. Podporujme elektronizáciu verejnej správy, zjednodušenie prístupu k informáciám, elektronické vybavovanie nevyhnutnej štátnej agendy. Odstráňme zasahovanie politických strán do činnosti štátnych orgánov. Oslabme negatívny vplyv politických strán na ekonomiku štátu.

3.3.2.  Zlepšovať zdravie národa a zvyšovať priemerný vek

Zdravie nie je tovar, nemožno s ním obchodovať. Ak občan za zdravotnú starostlivosť platí štátom určené odvody, nemôže sa štát zbaviť zodpovednosti za poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. V zdravotníctve oceňujme také lekárske osobnosti a pracovníkov, ktoré popri nevyhnutných odborných schopnostiach preukazujú aj morálne kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zvyšujme význam zdravotníckej osvety v záujme zvyšovania všeobecnej kvality zdravia občanov. Propagujme zdravý životný štýl, znižovať plytvanie drahými chemickými liekmi v zdravotníctve.

3.3.3.  Zvýšiť úlohu štátu pri podpore plurality médií

Vytvorme kvalitnú verejnú protiváhu súkromným médiám, ktoré jednostranne a často škodlivým spôsobom ovplyvňujú mediálne prostredie. Posilňujme význam verejných štátnych médií v  záujme vyváženia jestvujúceho stavu. Podporujme médiá, ktoré propagujú morálne hodnoty, národnoštátny záujem, slovenskú pôvodnú tvorbu, slovenskú kultúru a slovanskú vzájomnosť. Posilňujme pravidlá pre používanie štátneho jazyka vo všetkých médiách. Podporujme v médiách významné slovenské osobnosti, vedcov, učiteľov, podnikateľov, umelcov, vrátane zahraničných Slovákov, ktoré vytvárajú trvalé odborné a morálne hodnoty pre štát a pre slovenský národ.

V Bratislave 14. januára 2015

Slovenský kongres Panslovanskej únie

V súlade s bodom A 4 uznesenia Slovenského kongresu Panslovanskej únie doplnené 16 júna 2015.

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Ten, kto pracuje, ten kto platí dane a dodržiava zákony, má mať špičkovú bezpečnosť, špičkové zdravotníctvo a špičkové vzdelanie

Do politiky vstupuje preto, aby to bola nezištná služba vo verejnom záujme, vyhlásil dnes na tlačovej konferencii v Bratislave nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a novinár na voľnej nohe Ľubomír Huďo.

Mojžiš Uhorský

Mojžiš Uhorský - Mojsej Uhrín sa narodil asi v roku 983 na východnom Slovensku.

Slávnosti v Hlbokom

Jednou z akcií v rámci Roku Ľudovíta Štúra bolo aj otvorenie obnovenej Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom 27. septembra 2015, o čo sa pričinil Trnavský samosprávny kraj a jeho kultúre inštitúcie, obec Hlboké a evanjelická cirkev.

 
Odber noviniek na stránke