Niektoré kulisy vo voľbách v roku 2020

Pre marketingový spôsob vedenia volebnej kampane platí, pre víťaza volieb marketingové pravidlo, že dnešné riešenia sú zajtrajšie problémy. Otázka je či to budú problémy rastu a rozvoja alebo problémy úpadku.


Jednotlivý aktéri politického boja presvedčovali občanov, že to čo protivník prezentuje sú iba kulisy. Paušálne na všetko. Nie každý volič rozlíšil čo je kulisa a čo realita. Voľby dezorientovali ľudí. Nie rozlišovanie, ale odmietanie, vždy niekoho. To prezrádza, že ľudia nevedia vybrať zmysluplné v živote zo zdrojov dobra a pravdy, ale iba podľa toho koľko a kde bolo zla. To je nebezpečné pre Slovensko. Závažné je to aj preto, že v  súčasnosti prebieha v Európe zápas o životnú filozofiu ľudí, ich svedomie, charakter, to všetko zakryté kulisou svetonázorovej neutrálnosti. Čo s tým urobia víťazi volieb? Táto kulisa uniká pozornosti medzi inými kulisami. Vytvorila sa kulisa „ vždy niečo odmietni“. Ale to nestačí pre proaktívne vyjadrenia dobra, pravdy. Dôležitá emócia na Slovensku je zlosť, nie láska. Cirkev s tým veľa neurobí, pretože je sama v neužitočných stereotypoch. Solitéri, ktorí sa pokúšali ju z toho dostať verejnými vystúpeniami, ktoré učili rozlišovať dobro a zlo boli prekrytí „opatrnými“. Len potom ako ľudí naučiť aby sa nebáli svoju vieru vyjadriť? Na Slovensku sa dosiahol konsenzus zakotvený v ústave o manželstve muža a ženy, konsenzus ohľadom Istanbulského dohovoru. Sú to proaktívne vyjadrené postoje. Postaví sa zase nejaká kulisa namiesto dosiahnutého konsenzu? Tridsať ročný vývoj spoločnosti zanechal u ľudí pocity sklamania. Úľava  cestovaním zadarmo, zvýšenie dôchodkov, minimálnej mzdy, či trinásty dôchodok, ale aj ďalšie opatrenia zachytávajú najslabších, ale mladšej a strednej vekovej vrstve spoločnosti chýba akési povedomie minima morálnosti v prostredí. Tieto opatrenia sa im môžu javiť iba ako kulisa, ktorá má zakryť ťažkosti naformulovať vývoj s kritériom rozvoja človeka. Ale to je aj o tom ako mladšie generácie nepoznajú čo trápi staršie generácie. Signalizuje to medzigeneračný konflikt. Z toho možno postaviť veľmi nebezpečnú kulisu o čo všetko starí oberajú mladých.


Znova je to o  zlosti a nie o láske. Zvlášť keď malý a stredný podnikatelia sú tvrdo finančne zdanení. Pýtajú sa prečo oni majú tieto úľavy platiť? Ako dosiahnuť aby hospodársky vývoj na Slovensku angažoval výkonných ľudí, ale netraumatizoval ich? Ale to by chcelo, aby sa zapojila aj tá vrstva spoločnosti ktorej sa kedysi hovorilo „inteligencia“. Ale tá sa málo prejavuje. Málo prispieva ku klíme spoločnosti. Politika má ťažkosti s vedeckou analýzou problémov. Poniektoré zlé média im podsúvajú kulisy a oni ich neraz používajú. Jeden, alebo dvaja, tí istí politológovia, chtiac nechtiac môžu stavať kulisy. Prečo RTVS nedá príležitosť viacerým politológom, rozličných prúdov? Rozličným vedcom, aby rozprúdili diskusiu? Aj média neraz stavajú kulisy. Je mnoho kulís, ktoré postavil tridsaťročný vývoj po roku 1989. Kulisou bolo aj tvrdenie, že zahraničný kapitál vyrieši naše problémy. Kulisy používali všetky vlády od novembra 1989 v rozličnej miere. Mocný Západ sa nezaujímal o to aké dôsledky majú jeho rozhodnutia v regiónoch. A tak politici, tie slabšie osobnosti, stavali kulisy, aby dôsledky prekryli. Silnejšie osobnosti poukazovali na tie negatívne dôsledky a odstraňovali kulisy, napríklad o tom ako je tá migrácia dobrá vec .  Možno, že preto je snaha aby prehrali.

Ak toto voliči nerozpoznajú, sotva sa niečo zlepší naozaj. Hľadanie obetného baránka je tiež iba kulisa. Aj toto bolo vidieť v kampani. Dúfam,, že sa nenechajú obetovať. Frekventovanou kulisou je aj hovoriť o slušnom Slovensku. Opozícia v minulom volebnom období ju hodne používala. Nemôže nahradiť mravné vedomie. Nemôže nahradiť mravnosť každého jedného človeka. Je to nebezpečná kulisa. Môže brániť dozrievaniu svedomia, ktoré Slovensko tak veľmi potrebuje. Systém je zle nastavený. Nekradnúť, objavovať korupciu, je správne. Ale mravné vedomie je vedomie dobra. Proaktívne vyjadrené cieľmi ktoré diskriminujú dobrý vývoj od zlého vývoja. Toto vo volebnej kampani totálne chýbalo. Prezentácia iba zlého a zlosť. Toto vyhralo voľby. Mravné vedomie, mravnosť je konkrétne spojené so starým problémom okolo funkcie vlastníctva. Treba súhlasiť s názorom, že vlastníctvo je iba predpokladová podmienka pre rozvoj osobnosti človeka. Pozorujeme užívanie vlastníctva, ktoré dezintegruje osobnosť človeka. Je to nemravné užívanie vlastníctva. Nemravné motívy okolo túžby vlastniťje príčinou korupcie. Vlastníctvo ako kulisa ilúzie o vlastnej neohraničenosti. Majetok ako istota, že z problémov sa dá vybŕdnuť. Jena z príčina korupcie je práve v tom, že sa neustálili mravné postoje k vlastníctvu.

Každý človek má v sebe túžbu po nekonečne, po večnosti. Táto túžba nesie posolstvo, že život má zmysel už zo samej podstaty života. Dá sa to rozpoznať vierou. To je bazálny základ. Život prináša konkrétne situácie, kde je treba odkryť zmysel. Aj politický väzni v Jachymove vedeli nájsť hodnoty , ak mali vieru. Ale nie len nedostatok, ale aj nadbytok je nebezpečný. Chce aby človek sa vedel obmedziť, aby poznal čo skutočne potrebuje k životu. A práve v tom je veľké zlyhanie Západu. A výzvy pre nás. A príčina korupcie na Slovensku. Rešpekt k tejto skutočnosti, túžbe po večnosti, v sebe samom je nápomocný integrite. Zachováva v človeku zmysel pre trascedentné hodnoty, ktoré vždy prekračujú každé naše seba lepšie správanie. Sú tak výzvou pre seba zlepšenie. V opačnom prípade človek investuje túto túžbu do konečných vecí a usiluje o to, dosiahnuť čo najviac zábavy, rozptýlení. V slovenskej spoločnosti platí kulisa extra drahých dovoleniek ako status, že dotyčný nepatrí medzi plebs. Taký človek stráca zmysel v rozlišovaní všedných dní a sviatočných dní. A s tým aj dobrého a zlého. A rozlišuje dni práce a príležitosti zabaviť sa. Sviatočný deň už nie je spojený s  posvätným, ktoré učilo rozlišovať dobre a zle, ale iba so zábavou. Príjemnosťami. Takto kladú ľudia pred seba nové a nové kulisy.


Typické pre týchto ľudí je tabuizácia smrti. Konečnosti. Eutanázia ako posledná kulisa, ktorá až spadne, potom čo je po všetkom, ukáže to prepadlisko. Aj veľký vlastníci akými bol napríklad T. Baťa, pracoval s vlastníctvom tak aby bolo na úžitok aj iným ľuďom. Čo je známe zo sociálnych encyklík. Mravné vedomie je aj o tom. Slušne sa môžeme správať, ale aký je kto to sa z toho nevidí. Nazdávam sa, že hovoriť o slušnej spoločnosti nie je to isté ako mravné prostredie potrebné aj pre ekonomický, hospodársky život. Pripadá mi to taká kulisy, ktorú treba nahradiť požiadavkou morálneho prostredia. Kampaň vo voľbách s tou kulisou pracovala intenzívne. Bola zameraná negatívne, vytvára nebezpečie ďalšej kulisy a to, že bude iba toľko dobrého, iba toľko pravdy koľko bolo odstránených zlých vecí. V kampani mi chýbala práve väzba na univerzálne platné. V tom zmysle mi kampaň trocha pripomínala Ukrajinské voľby. Takto negatívne vedená kampaň volajúca po zmene vyvolala ilúziu, že zmena je ľahká záležitosť a porazeným sa nespravodlivo pripísalo, že takú ľahkú záležitosť neurobili. Ale zmena bude ťažká.
Chce to zmenu myslenia , metanoiu, obrátenie sa k hodnotám. Nárast mravnosti a povedomie vo verejnosti, že je tu taká požiadavka. Nie iba pre sankcie, ale aj preto, že spoločnosť si bude pamätať, že je vzťah medzi tým čo robím a ako sa potom cítim. Iba zlé svedomie potrebuje veľa kulís. Na Slovensku sa zatiaľ s kulisami darí. Ak ľudia ostanú sedieť pasívne doma, nepracovať na sebe, to je čakanie nových kulís.
Dopadne to ako v roku 1989. Vo volebnej kampani zaznelo niekoľko názorov, že Slovensko potrebuje referendum. Víťaz volieb angažoval prípadných voličov aby napísali čo by chceli mať v programe. To je pozitívne. Proaktívne. Slovensko má vo svojej histórii politikov, ktorí boli veľkými kultúrnymi osobnosťami. To čo bolo pre nich príznačné bolo vysvetľovanie svojho názoru, skutočnosti, problémov. A to nie iba negatívnym vymedzovaním sa k zlému, ale jasným deklarovaním cieľa, ktorý treba dosiahnuť. A prečo ho treba dosiahnuť. Ako súvisí s hodnotami. Boli to akoby učitelia pre občanov. Formulovali to čo sa označovalo ako dobro. A toto mi vo voľbách, či kampani chýbalo. Ale, že toto ľuďom nechýbali je zlým znakom pre Slovensko. Nie, že by to nikomu nechýbalo, ale väčšina sa uspokojila s hnevom a odmietaním. Agresívne zameraná kampaň mohla u voličov vyvolať kulisu, že oni na sebe už nemusia pracovať. Stačí kritizovať. A to robila väčšina aktérov. Obávam sa, aby sa z chytania zlodejov a korupčníkov nestala kulisa skrývajúca možné nesprávne kompromisy, pretože platí tak pre víťaza volieb ako aj porazených, že dvom pánom sa nedá slúžiť. A toto sa na Slovensku robí. Nastavovať kulisy namiesto vlastnej tváre sa považuje za sveta skúsenosť. Málo bolo v kampani práve týchto konštruktívnych vyjadrení k cieľom. K dobrám.


Namiesto dobra sa prezentuje neraz kulisa pseudodobra. Na Slovensku je silný zahraničný kapitál a Slovensko nemá svoj kapitál. Nevieme ako dostať do regiónov kapitál, ktorý by ich rozvíjal a neparazitoval na nich. Kto znižuje možnosť obyvateľom Tatier, aby sa uživili drobným podnikaním v Tatrách? Veľký kapitál, aj ten zahraničný kapitál zdôrazňuje technológie, pretože chce vyšší zisk. Ak odchádza neraz zanechá chaos. Chýba istota mravného prostredia aj pre hospodársky život. Nemôžu ho nahradiť technológie trhu, ani konkurencie. Tak nejak je to nastavené, že môžu. Niet potom priestor pre skúmanie potencionalít regiónov. Nepoznáme ich rezervy. Pôsobia neraz ako slepá ulička. Pocity slepej uličky môžu demoralizovať. Výsledok môže byť korupcia, kradnutie. Veď mať majetok to je ako mať moc a nedostupnosť pre právnu, či morálnu kontrolu. Tieto kulisy okázalého vlastnenia bývalé vlády tolerovali . Akosi sa ustálilo ak na teba nevidia , tak si pomôž. Na Slovensku nie je dosť príležitosti aby uživilo svojich obyvateľov. Aj táto skutočnosť zohráva svoju negatívnu úlohu. To si treba jasne povedať. Nie sme sami. Ako sa spojiť v strednej Európe aby sa zlepšila situácia. To nie je proti EU, ale o tom, že západ ie je celá Európa. Stavia kulisy čudných ideológií.


Zdá sa mi, že mladšia a stredná veková vrstva obyvateľstva, tí ktorí si veria a majú schopnosti chcú prostredie ktoré by im umožnilo prejaviť sa. Chcú pragmatické, racionálne prostredie v ktorom bude rešpekt k ľudskej skúsenosti, empírii, tvorivosti, ktoré nebude prekryté privelegovanosťou cez straníckosť, moc z vlastníctva, chce sa sloboda, ale aj zodpovednosť. Ale k čomu, alebo od čoho sloboda? Významný mysliteľ o človeku V. E Frankl, zaoberajúci sa psychológiou zmyslu života, varoval pred slobodou ktorá je sloboda od všetkého. Sloboda ako vyjadrenie zodpovednosti. K niečomu čo je potrebné. V.E. Frankl zdôrazňoval, že relígio je človeku vrodené. A tu sme pri postoji k náboženstvu, tomu kresťanskému. Sú možné tri postoje. Pán Boh na nedeľu, ale cez týždeň si pomôžeme sami. Alebo postoj, nič nemôžem , zakopaný talent a neustále ťahanie Pána Boha za rukáv. A nakoniec je to postoj vyvážený interaktívny s uznaním každodenného regulátora správania, ktorým je svedomie. Poznámky víťazov, že nebudú otvárať kultúrno etické otázky naznačujú tu prvú alternatívu? Cez týždeň si pomôžeme sami. Pripomína mi to anglickú revolúciu v sedemnástom storočí, ktorá nastolila kapitalizmus a chápanie skutočnosti ako niečo čo sa dá poznať, merať, overiť skúsenosťou, empíriou. Ako predpoklad rozvoja obchodu. Na tomto základe prijatými pravidlami. Bol to silný obrat od abstrakcii ku konkrétnosti, ktorý konfrontoval aj tamojšiu cirkev. Nanútil jej miery tohto nanovo videného sveta. Vonkajšieho sveta. Čo by nebolo zlé, ak by sa profánne nepresadilo ako dominantné. Posvätné tak iba na nedeľu. V súčasnosti už ani to nie. A potom už nie rozlišovanie dobrého a zlého, ale iba hľadanie príjemnosti.


Toto môže byť aj stav na Slovensku, nútenie cirkvi, aby cez týždeň akceptovali tento svet a preferovali iba horizontálu sociálneho života. Nie sú kulisy už pripravené ? Inou kulisou používanou vo voľbách, ale nie len v nich, je označovanie názorového protivníka ako fašistu. Fašisti neuznávali kresťanstvo, trpeli ho, ale osobne ho odmietali. Fašisti manželstvo považovali za relikt poverčivých nábožensky založených ľudí. Neuznávali rodinu. Zakladali detské a mládežnícke organizácie, ktoré zavčasu brali deti z rodín a pestovali u nich agresiu. Znevažovali iné národy. Fašisti popierali v sebe túžbu po večnosti, nekonečne. Pestovali túžbu po večnom nič. Túto ničotu brali ako výzvu, vydržať ju, znamenalo stať sa nad človekom. Preto spôsobili toľko utrpenia.


Položme si otázku ktorý subjekt verejného života také čosi hlása? Myslím, že žiadny. Kulisy musia byť identifikované. Tak ako terajší víťaz volieb hľadal kulisy u protivníka, aj u neho musí opozícia dozrieť na prípadné stavanie kulís. Možno sa nádejať, že ku kulisám sa už nesiahne. Ale to by znamenalo nastaviť tvár, nie masku. Uznať tvár druhého človeka. Uznať tú tvár aj keď je z iného politické spektra. Upustiť od agresie, ktorá má dezintegrovať druhého človeka, protivníka. Víťazstvo vo voľbách vyjadruje, že ľudia odmietli chyby tridsaťročného vývoja spoločnosti.


Musíme si trúfnuť na pravdu aj keď sme menší národ. Hľadajme tvár druhého človeka. Aby sme sa dozvedeli ako hľadá pravdu a dobro. Aby sme sa dozvedeli kto mu nanucuje masku. Pozrime sa za kulisu masky.


To je cesta ako nestavať kulisy, ale hľadať potrebné propozície pre vývoj.


Stanislav Hvozdík
 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Vláda uvoľnila azylovú politiku pre cudzincov

Ministerka vnútra Saková (nominantka SMERu) predložila do NR SR na schválenie novelu zákona o azyle, v ktorej výrazne posilňuje postavenie mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú cudzincom dostať sa na Slovensko.

Môže Róbert Fico oslavovať zvrchovanosť, keď nás ženie do jadra ?

Otázka je na stole a odpoveď na červenom smeráckom obruse.

Programové vyhlásenie vlády: PVV je výsledkom kompromisu

Programové vyhlásenie vlády (PVV) bolo výsledkom spoločných kompromisov. Vládne strany deklarovali, že ich hlavné priority a sľuby, ktoré dali voličom pred voľbami, sa doň dostali.

Kto chce ísť do Chorvátska?

Aliancia za rodinu sa s našimi partnermi z Chorvátska z organizácie „V mene rodiny“ spolupodieľa na organizovaní medzinárodnej konferencie

captcha 

 
Odber noviniek na stránke