Otvorený list pánovi Miklošovi, reakcia na príspevok v SME z 10/3/2020

Pán Mikloš, nemôžem nezačať tým, že ekonómia zahraničného obchodu (časť makroekonómie) hovorí toto o impossible trinity – a uvediem to v angličtine:


The 
impossible trinity (also known as the trilemma) is a concept in international economics which states that it is impossible to have all three of the following at the same time:


Teda, pán Mikloš, je tam zreteľný rozdiel oproti Vašej definícii. Avšak
hlavným problémom je otázka ozdravenia verejných financií. Tiež neviem ako to chápete. Totiž priamo z dvoch definícií HDP, a to Y= C + I + G + (X –M) a z Y = C + S + T vyplynú tri bilancie ekonomiky, respektíve aj vzťah medzi nimi: (S – I) + (T – G) = (X – M), teda bilancia súkromného sektora + bilancia vlády = bilancia zahraničného obchodu. Môžete si to pozrieť v diele veľkého amerického ekonóma Michaela Parkina Macroeconomics, Pearson, 2010 na s. 631, ktorému som objavil v diele chybu začo mi poďakoval a publikoval som to v mojej knihe. Na s. 631 sa dozviete aj konkrétne údaje za USA a to: bilancia súkromného sektora S – I = - 30, bilancia vlády T – G = -707 a bilancia zahraničného obchodu X – M = -737 a to za rok 2008. Ak to napíšem do vzťahu tak -30 + (-707) = -737. USA dosiahli rovnováhu, ale všetky tri sektory majú deficit! V mojom diele Aj ekonómia je veda na s.136 píšem: „Čiže velikán Keynes postrehol nový aspekt, spresnenie ako funguje ekonomický systém. A jednoznačne povedal, že vzťah (3) platí iba vtedy, ak je vyrovnaný rozpočet vlády (T = G) a vyrovnaná obchodná bilancia (X = M). To bol obrovský zvrat v ekonomickej teórii. Vzhľadom na to, že tvorcom makroekonomickej databázy bol S. Kuznets (môj učiteľ), ktorý akceptoval Keynesovu teóriu, overme si Keynesove tvrdenie na údajoch USA. Čitateľ si to môže overiť v Ekonomickej správe prezidenta USA, ale ja odporúčam čitateľ na dielo

M. Parkin:
Macroeconomics, eight edition, s. 117 a 118 (akceptoval chyby, ktoré som zistil v diele). Výsledky sú v tab.1:Tabuľka 5.1: Zložky HDP USA za rok 2006
C, výdavky obyvateľstva

9 079

I, výdavky na investície

2 215

C, výdavky obyvateľstva

9 079

G, výdavky vlády

2 479

S, úspory

1 799

X-M, netto export

-765

T, príjmy z daní

2 130

HDP

13 008

HDP

13 008Vidíme hodnotu HDP obomi metódami, niet problémov. Veľká skupina ekonómov Európy EuroGroup identifikovala krízu v USA práve v tomto roku. Ak dosadíme údaje z tabuľky do členov rovnice rovnováhy
získame tieto hodnoty (
S - I) = – 416, (T – G) - 349 a (X – M) = -765. Fascinujúci záver: USA už v roku 2006 mali obrovské dlhy! Ti makrosektory: súkromný, vládny a sektor zahraničia mali veľké dlhy.
Zistili sme druhy dlhov, čo mnoho ekonómov, zvlášť u nás, akosi mieša dokopy, alebo aspoň neurobí ich zreteľnými. Hodnota HDP nemá význam. Výška modelky 178 cm je výpovedná iba ak poznáme 90-60-90 a 60-60-120.

A ďalej: Teraz si opäť všimnime rovnováhu ekonomiky USA v troch rokoch po roku 2000:

(S – I) + (T – G) = (X – M).

2003: (10) + (-530) = (-520)

2006: (-471) + (-313) = (-784) (5.1)

2008: (-30) + (-707) = (-737)


Rovnováha aká
nemá byť! (ako podnapitý?) Vidíme, že v roku 2003 boli USA na tom lepšie ako v roku 2006. Súkromný sektor vykazoval prebytok úspor nad investíciami. Táto čiastka sa teda využila na
financovanie rozpočtu vlády a nie na ekonomický rozvoj súkromného sektora. Rovnicu (2) môžeme upraviť tak, aby sme riešili problém zvýšenia investícií, čiže

2003: investície: I = S + T – G + M – X (+10?).


To je náročný problém
. Potrebuje ich zvýšiť o 10 amerických biliónov USD. Zdalo by sa, že stačí zvýšiť dane o 10 amerických biliónov USD. To však nie je vedecké riešenie“. Nebudem to ďalej rozoberať. Riešenie je v mojej knihe.

Ale všetky spomenuté zložky, makroekonomické veličiny sa nachádzajú v leontievovskom input/output modeli, ktorý predpisuje Eurostat ako povinnosť zostavovať, takže zložité interdependencie a komplexné vzťahy v ekonomike sú, pán Mikloš, ešte náročnejšie, ale výsledky hodnovernejšie. On umožňuje sledovať dôsledky rozhodnutí vlády. To sa nedá vycucať z prsta. Ale už z rovnice rovnováhy vidíme, že nemôžeme zasahovať do verejných financií bez toho, aby to neovplyvnilo súkromný sektor, jeho bilanciu a aby to neovplyvnilo zahraničný sektor, jeho bilanciu.

Pán Mikloš, optimálne využitie faktorov výroby a ich matematickú formuláciu, teda fungovanie ekonomiky ako komplexu, vidíte na obale moje knihy. V 21. storočí sa nespoliehajme na verbálnu analýzu, keďže máme bohaté ekonometrické nástroje a IT technológie.

S pozdravom

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

Bratislava 10/3/2020COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu

URSO ohlásilo prvé zvyšovanie cien energií a začíname plynom od 1.12.2018

Mohutný symbol slovenskej schopnosti

Prelomové medzníky vodného diela Gabčíkovo – Budapešť 1977 a Haag 1997. 

Do platnosti vstúpili prísne opatrenia

Majú spomaliť šírenie koronavírusu.

Z osudov slovenských geografických názvov (6)

Poznáte slová lokločkať?

Predpokladám, že každé slovenské dieťa rozumie, keď sa mu povie, že „voda ločká v pohári“. Ale iba jazykovedec, špecialista na históriu slovnej zásoby slovenčiny, vysvetlí, čo znamená slovo „lok“.

captcha 

 
Odber noviniek na stránke