Prinavrátiť Slovenskej republike hrdosť, samostatnosť a suverenitu

V súčasnosti sme svedkami toho, ako EÚ stráca schopnosť prijímať efektívne riešenia aktuálnych problémov Európy a okolitého sveta.


Tým aj schopnosť koordinovať a organizovať vzájomné vzťahy medzi štátmi, zachovávajúc a rešpektujúc ich suverenitu, zvrchovanosťnárodné povedomie ich obyvateľstva. Svojimi, v prvom rade mocensky motivovanými rozhodnutiami potláča národný charakter, národnú podstatu svojich členských štátov a stáva sa vážnym existenčným ohrozením ich štátnosti, s cieľom ich postupnej likvidácie a následnom začlenení do centralizovaného unitárneho euroštátu, vytvorenie ktorého je v záujme politických elít v Bruseli, Berlíne a Paríži. Touto svojou činnosťou sa dnešná EÚ (podobne ako v minulosti Rakúsko-Uhorská monarchia) pomaly ale isto, stáva svojráznym „žalárnikom európskych národov“. Cestu, resp. prostriedky a metódy na dosiahnutie tohto cieľa vládnuce elity EÚ nachádzajú v politike príkazov, zákazov a nariadení, v postupnom okliešťovaní kompetencií národných vlád a ich prenose na centrálne bruselské inštitúcie ako aj v pretláčaní a uprednostňovaní mimoeurópskych hodnôt, noriem a spôsobu života, morálky a tradícií, ktoré sú cudzie a v rozpore s kresťanstvom, s tradičnou kultúrou a národným duchom európskych štátov. K napĺňaniu tohto cieľa okrem iného slúži aj aktívna a cieľavedome presadzovaná ideológia multikulturalizmu, preferovanie záujmov LGBTI komunít a v neposlednom rade organizovaný „dovoz“ miliónov migrantov z arabských a afrických krajín. Poprední európski politici (s výnimkou niekoľko málo realisticky uvažujúcich), takýto vývoj považujú za niečo prirodzené a potrebné, čo podľa ich presvedčenia pomôže Európe a „obohatí“ jej kultúru a civilizáciu. Nemecká kancelárka A. Merkelová dokonca neváhala utvrdzovať obyvateľov európskych krajín, vrátane svojich nemeckých spoluobčanov v tom, že islam patrí do Európy, že tu bol aj v minulosti, takže masová migrácia a prítomnosť vyznávačov tohto náboženstva v dnešnej Európe je nevyhnutnosťou, s ktorou sa musíme zmieriť a ktorú musíme rešpektovať. Týmto svojim vyhlásením sa jedna z vedúcich osobností dnešnej EÚ jednoznačne postavila na stranu prevažne moslimských prisťahovalcov, čím vlastne schválila a podporila prebiehajúci proces islamizácie veľkej časti nášho kontinentu.

V prípade problémových a krízových situácií sa lídri EÚ a politickí predstavitelia väčšiny jej členských štátov, vrátane tých našich zvyknú odvolávať na zjednocujúci vplyv spoločných záujmov, na silu zjednocujúcich ideí a spoločných hodnôt, ktoré je však v dnešnej dobe globalizácie a bruselskými elitami pretláčaného bezbrehého liberalizmu nemožné, resp. veľmi ťažko identifikovať a definovať. Spoločné, t. j. celoeurópske, resp. celoúnijné záujmy a hodnoty sa ako pravidlo stávajú akýmsi „zaklínadlom“ a veľmi často využívaným „prostriedkom“ slúžiacim na ospravedlnenie aj tých nespochybniteľne autoritatívnych riešení a v nejednom prípade aj otvorene vydieračských opatrení zo strany bruselskej administratívy, na zamaskovanie skutočných motívov konania, skutočných záujmov a cieľov bruselských elít a v pozadí stojacich vplyvných finančných a hospodárskych skupín. V konečnom dôsledku sa nakoniec vždy ukáže, že odvolávanie sa politických elít na celoeurópske záujmy a hodnoty sú len prázdne slová a všestranne uplatniteľná taktika pri ovplyvňovaní a manipulácií s verejnou mienkou.

Prenos čoraz väčšieho počtu rozhodovacích právomocí z národných vlád na centrálne orgány a inštitúcie EÚ, byrokratický, z bruselských kancelárií organizovaný a účelovo určovaný a riadený proces unifikácie, ako aj postupné splývanie všetkého rozdielneho do jednotiacej a jedinej spoločnej európskej sústavy, jednotného a centrálne riadeného európskeho superštátu vedie nevyhnutne k potláčaniu a odstraňovaniu európskych zvláštností, špecifík a výnimočnosti národných, regionálnych, kultúrnych, duchovných a ďalších prejavov a znakov európskej civilizácie. Likvidácia národných špecifík a vo svojej podstate neprirodzené a len politicky a mocensky motivované potláčanie všetkého rozdielneho je niečo, čo nevyhnutne vedie k strate európskej identity, ktorou je Európa národov a národných štátov, nie Európa jednotného a neexistujúceho európskeho národa, európskeho občianstva a európskej štátnosti. Poznanie histórie nás vedie k presvedčeniu o tom, že za svoju veľkosť, výnimočnosť a civilizačný pokrok vďačí Európa svojmu kresťanskému duchovnému odkazu, svojej rozmanitosti a rôznosti národných špecifík a národných kultúr. Ak má mať obsah pojmu „Európa národov“ zmysel a opodstatnenie, je nevyhnutné, aby sa za jej základ a spôsob jej ďalšej existencie a rozvoja považovalo rešpektovanie a nespochybniteľnosť významu a postavenia národných štátov, národných záujmov, národných kultúr a národného povedomia. V prípade, že sa národné štáty rozplynú v centralizovanom európskom superštáte, bude to koniec sily, rozmanitosti, životnosti a perspektív nášho kontinentu.

Dôsledky takéhoto vývoja si veľmi dobre uvedomujú predstavitelia ĽS Naše Slovensko, ktorí v zdôrazňovaní ochrany našej štátnosti, suverenity a zvrchovanosti, ako podmienky prežitia nášho národa vidia hlavný a určujúci motív svojej činnosti a svojho poslania. Uvedomujú si, že jedným zo znakov štátnosti je štátna suverenita, znamenajúca nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci ako vnútri, tak aj mimo jeho hraníc. So štátnou suverenitou úzko súvisí štátna zvrchovanosť, spočívajúca v práve štátu a jeho orgánov vykonávať neobmedzenú moc na svojom území. Ochrana, posilňovanie a presadzovanie týchto, pre národnú a štátnu existenciu životne dôležitých podmienok je „alfou a omegou“ programu ĽS Naše Slovensko a z neho vyplývajúcich aktivít tejto strany, dôkazom čoho je aj znenie jedného z nosných bodov tohto programu: „Slovensko postavíme nad diktát Bruselu. Vrátime Slovenskej republike hrdosť, samostatnosť a suverenitu“. V intenciách tohto záväzku sa nesie celá činnosť ĽS Naše Slovensko, o čom svedčia vyjadrenia jej vedúcich predstaviteľov ako aj obsah a tematické zameranie nimi predkladaných zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky.


PhDr. Štefan Surmánek, CSc.
ĽS Naše Slovensko, Košice


zdroj: http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/je-najvyssi-cas-prinavratit-slovenskej-republike-hrdost-samostatnost-a-suverenitu/Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Svetové udalosti bez politickej korektnosti [24.05.2016]

Prehľad tém zo zahraničnej politiky, ktoré zarezonovali svetom.
Moderuje: Norbert Lichtner
Stály hosť: Ľubomír Huďo

Vyhlásenie Panslovanskej únie k návrhu na uzákonenie 28. októbra za štátny sviatok

V tomto roku (2018) uplynie 100 rokov od prijatia zákona č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého.

Aký bude svet budúcnosti?

Návrat ku spoločnosti pred koronakrízou nebude možný - Peter Staněk.