Plán obnovy a sústava riadenia

Pláne obnovy už písalo viacero autorov, aj nie veľmi pozitívne. Avšak tento termín v spojení s pojmom sústava riadenia, takú úvahu som nečítal. Ekonómovia však musia preskúmať naše vlastné domáce skúsenosti, ale aj skúsenosti s EÚ, a len na základe podrobného preštudovania príslušných faktov odporúčať riešenia, ba aj nápravu chýb.


Ekonómovia musia obsiahnuť vedeckou teóriou , vedecko-teoreticky spracovať celú obsahovú bohatosť vzťahov, súvislostí a javov nášho ekonomického vývoja. Aby som čitateľovi priblížil, čo myslím obsahovou bohatosťou vzťahov, ukážem to na mojom ekonometrickom malom modeli nižšie. Obsahom prvej rovnice, ako vidí čitateľ, je definícia HDP. Neuvažujem export a import. Druhá rovnica opisuje výdavky obyvateľstva na spotrebu, ktoré závisia od disponibilného príjmu. Tretia rovnica práve definuje, čo je disponibilný príjem. Štvrtá rovnica vyjadruje vzťah medi daňami a HDP, teda konkrétne, že daňová sadzba je 20%. Obsahom piatej rovnice je funkcia investícií a vidíme, že investície závisia od úrokovej miery.
Predpokladáme, že vláda už schválila rozpočet a výdavky vlády budú 300 jednotiek, čo hovorí ďalšia rovnica. V ďalších rovniciach opisujem vzťahy množstva peňazí. Ako vidíme dopyt po peniazoch závisí od HDP a úrokovej miery. Predposledná rovnica požaduje, aby sa dopyt po peniazoch rovnal ponuke peňazí, ktorú určuje centrála banka. Z poslednej rovnice vidíme, že centrálna banka stanovila ponuku peňazí vo výške 500 jednotiek. Verím, že čitateľ jasne vnímal obsahovú bohatosť tohto vyjadrenia fungovania ekonomiky. A toto mi práve chýba v Pláne obnovy. Ekonometrický model je:
Verím, že čitateľ získal jasnú predstavu. Ekonometrovia však na báze rodinných účtov konštruujú vzťah (12.7) obsahovo oveľa bohatšie, podľa druhov výdavkov. Celkom iný vhľad do ekonomiky! Preto konštruujú funkciu výdavkov na stravu, funkciu výdavkov na bývanie, funkciu výdavkov na svetlo a kúrenie, funkciu výdavkov na  obuv, funkciu výdavkov na zdravie atď.. Analogicky rovnica investícií (12.10) by mohla mať viacero konkrétnych funkcii, napr. investičná funkcia výstavby diaľnic. Čitateľ iste postrehol zvady Sulíka a Kollára o výstavbe nájomných bytov. Tie však môžu by dvojizbové, trojizbové, či štvorizbové. Ekonometria môže pretvoriť ekonomické vzťahy z oblasti bývania do ekonometrických rovníc a tak model vyššie obohatiť. Ba môžu požadovať, aby dvojizbových bolo dvakrát toľko ako štvorizbových. Čiže zvada Sulíka a Kollára je iba mlátenie prázdnej slamy, nevedia povedať nič viac, nemajú poznatky. Obsahová bohatosť vzťahov a súvislostí musí byť veľmi zreteľná. Závisí od tvorcu ekonometrického modelu, čo všetko vyjadrí jazykom matematiky.
Toto je vlastne predmet ekonomickej vedy – definovať množinu vzťahov v ekonomike, a to na súčasnom stupni ekonomického vývoja. Riešenie, neznáme hodnoty premenných Y, C, I,... ekonometrického modelu, ktoré zaujímajú tvorcov (vládu) hospodárskej politiky, získame niektorou z metód riešenia sústavy lineárnych rovníc. Z tohto modelu, hoc malého, vyplýva veľký význam analýzy ekonomických procesov a javov dnešnej ekonomiky s cieľom odhaľovať a interpretovať zákonitosti pohybu ekonomiky; to je úloha riadenia ekonomiky vládou.
Vláda počas pandémie riadila, prikazovala, čo má robiť sféra výroby, či čo majú robiť občania, zbytočne sme stáli v radoch. A v údajoch mala vláda nakoniec zmätky. Nevyužila koncepciu usporiadania údajov do kontingenčnej tabuľky, ktorej vzor som poslal aj predsedovi vlády aj ministrovi obrany. Ekonomická veda sa sústreďuje, musí, aj na riadenie principiálnych procesov, plánovanie procesov pohybu národných a regionálnych zdrojov rastu ekonomiky SR.

Avšak, zohľadniac aj našu ekonomickú realitu po vstupe do EÚ, sústava riadenia národnej ekonomiky, národného hospodárstva súvisí aj s problémom nadnárodných, štátnych a národných (národnostných) vzťahov (aj v EÚ) a to dvojakým spôsobom: a) jej obsahové riešenie sa týka vývoja príslušnej národnopolitickej oblasti, b) a jej organizačné riešenie sa priamo dotýka účasti príslušníkov daného národa, regiónu na riadení vecí celoeurópskych, potom celonárodných a nakoniec regionálnych (oblastných). Sústava riadenia je dôležitý činiteľ, ktorý nemôže nahradiť politické rozhodovanie vlády bez vedeckej opory ekonómie.

Najväčším problémom SR je, že od roku 1989 sme si neujasnili úlohu vlády v trhovom hospodárstve, a zvlášť ekonomickú úlohu vlády. Z nej vyplýva aj sústava riadenia. Jej predmet je dôležitý preto, že fiskálna politika, pravidlá a regulácia fundamentálne formujú konkurencieschopné prostredie.  A tak nevieme priame a samozrejmé ekonomické konzekvencie nástrojov. Všetky vlády vykazovali iba deficit rozpočtu a enormný rast dlhu. Vlády minuli obrovské milióny eur na podporu zahraničných podnikov, zvlášť automobilový priemysel, a živnostníci a poľnohospodárstvo iba nariekajú. Mali sme silný chemický a elektrotechnický priemysel, ktoré majú aj dnes perspektívu.

Vychádzajúc z poznatkov ekonomických vied – makroekonómie a mikroekonómie, ktoré definujú úlohy vlády, ale aj našej ústavy, vláda musí posilniť rozsah, obsah a intenzitu činností štátu, a to z pohľadu ekonomickej efektívnosti, ktoré funkcie boli v nedávnej minulosti, podľa mňa,  neprimerane oslabované. Je nevyhnutné nanovo definovať priestor a spôsoby intervenciu štátu, jeho nezastupiteľné miesto pri prekonávaní súčasnej krízy a riešení problémov, žiadaných, typických pre začiatok 21. storočia. Vytvoria sa tak predpoklady prechodu na moderné vládnutie, vykonávané v súlade so základnými hodnotami našej ústavy a aj cieľmi EÚ, ktorej sme súčasťou.

 

Záver:

Inak povedané, vláda musí presadiť komplexný a jednoznačne systémový prístup k plneniu funkcií vlády, štátu. Ide najmä o:  ekonomickú funkciu štátu v trhovom hospodárstve, funkciu organizácie a riadenia vzťahov vnútornej ekonomickej štruktúry spoločnosti, funkciu vytvárania politických, právnych a ekonomických podmienok na rozvoj jednotlivých sfér spoločenského života, a žiaľ, aj zabezpečenie dôsledného rešpektovania práva a boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Vykonávanie týchto funkcií musí byť vyvážené, trhovo konformné a zabezpečovať podmienky na kvalitnejší život občanov. Ako čitateľ vie, naša vláda sa neustále stará iba o vytváranie vhodného podnikateľského prostredia, čo je málo. Všetko vyššie spomenuté spadá do pojmu vládnutie, teda usmerňovanie a riadenie ekonomiky. Čo som spomenul, všetko predstavuje sústavu riadenia, a to na všetkých úrovniach.  Z pohľadu zasahovania do ekonomiky, dnes máme iba izolované útvary: RRZ, implementačnú jednotku , IFP, či inštitút hodnota za peniaze. To nie je vedecké komplexné riešenie problému. Jasne to definujú teória riadenia, či teória rozhodovania a ekonómia.

Politici musia mať z nich skúšku z univerzity.

 

Prof. Jaroslav Husár

Bratislava, 3/6/2021

 

 

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Historik František Vnuk má 95 rokov. Zaslúžil sa o slovenský národ

Vo štvrtok 8. apríla 2021 sa dožil krásnych 95. narodenín slovenský historik prof. František Vnuk. V emancipačnom zápase slovenského národa nechal nezmazateľnú stopu.

Koho si máme z politikov vážiť

Nepamätám si, aby v EÚ boli predseda vlády, predseda parlamentu a minister školstva  obvinení z klamstva, plagiátorstva. Ukázalo sa, že účel svätí prostriedky a že pre dosiahnutie cieľa sú ochotní obetovať morálku. V našej histórii máme veľa príkladov s vysokou morálkou – M. R. Štefánik, Ľ. Štúr, či A. F. Kollár.

Podanie na GP SR vo veci možného porušenia zákonov pri stanovovaní cien energií na rok 2023

Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík dnes podal na Generálnej prokuratúre SR podanie adresované priamo Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky pánovi Marošovi Žilinkovi.

Fakty z čísel trochu inak a hlbšie

Čitateľ sa môže spýtať prečo som si zvolil taký nadpis dnešnej úvahy. Pochopiť zmysel čísla je veľmi náročné ale aj veľmi potrebné. Dôvodov mám veľa. Jedným z nich je zbožňovanie číselnej hodnoty HDP (hrubý domáci produkt). A orgány EÚ ho využívajú (zneužívajú) aj na rozdeľovanie, teda ako kritérium preto, čo dostane niektorá krajina, napr. z financií EÚ.