Nízky pocit naliehavosti

Čitateľ sa môže spýtať na čo myslím? Zároveň vie, že už dlhodobo rozoberám fungovanie ekonomiky, a tak nadpis korešponduje s touto témou. Ten pocit nemajú politici a vlády.


Tému som si zvolil zato, že naši politici sa iba nedávno vyslovili za jednorazový príspevok sociálne odkázaným a pre dôchodcov. Vláda žiada, aby už od apríla mimoriadne valorizovala dôchodky o 3 percentá. Ba Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (nepotrebný orgán) hovorí o vysokom náraste dôchodkov v roku 2023. Iste tieto problémy inak vnímajú ľudia s najnižšími dôchodkami ako minister vlády. Zaujíma niekoho aká je kvalita ich života? Stačí spomenúť iba vysoké ceny potravín a to od konca roku 2021. ŠÚ SR hovorí, že v SR v roku 2020 žilo 615-tisíc ľudí s príjmom nižším ako je hranica chudoby. A hovorí aj o tom, že pre jednočlenné domácnosti je to 435 eur.
Musím povedať, že riešenia vlády sú o hlbokom nepochopení situácie, ako čitateľ zistí. Nebudem ďalej rozoberať tieto problémy, lebo je to iba dôkazom zlého fungovania ekonomického systému a hlavne jeho riadenia, teda dôsledkom neznalostí poznatkov ekonómie. Treba si uvedomiť, teda hlavne vládni ekonómovia, že situácia na Ukrajine sa upokojí, a naše ohnivé diskusie na to vplyv mať nebudú. Robme si svoju prácu, podporme každú mierovú iniciatívu, ale možno aj tú, ktorá už v tlači hovorí o predčasných parlamentných voľbách. To však podľa mňa stačí.

Pocit nízkej naliehavosti majú politici zato, že nemajú hlboké vedomosti z ekonomickej teórie, teda konkrétne ako funguje ekonomika a tým menej niekoľko ekonomík. Preto hovoria iba o spomenutých detailoch, ktoré by sa v 21. storočí v ekonomike SR nemali vyskytovať. Je nesmierne ťažké, veľmi namáhavé prísť k poznatkom o tom, ako funguje ekonomika a to iba verbálnou cestou.
Dnes už prišla doba, keď nám hlboké poznatky poskytuje ekonometria a to predovšetkým zato, že nakreslila kolobeh tokov ekonomiky. Pochopiť jej pojmy a jej nástroje je mimoriadne náročné, niektoré tvrdenia musíme vedieť naspamäť. Aby si čitateľ uvedomil úmornú prácu na tvorbe obrazu kolobehu tokov v ekonomike, dovoľujem si ho požiadať aby si hlboko, nadpis po nadpisegeometrický útvar po geometrickom útvare zistil obsah a množinu bázických tokov, zosúladenosť tokov, či vidieť na tomto grafe:


HDP je národný príjem. Čitateľ by si mal všimnúť jeho distribúciu (mzdy až nepriame dane) a jeho smerovanie. Konkrétne číselné hodnoty v dvoch po sebe idúcich obdobiach by hovorili o vývoji (polarizácii) národného príjmu. Moje výpočty hovoria o presune príjmu z práce na kapitál, o čom nehovorí fakt, že 615-tisíc ľudí je na hranici chudoby. Ekonometrov zaujíma hlbší vhľad do čísel, teda aj do spomenutého príjmu 435 eur. Z grafu jasne vidíme tok C (výdavky domácností na nákup tovarov a služieb). Agentúra Go4insight uvádza, že každému piatemu Slovákovi z mesačného príjmu po odpočítaní  nákladov na bývanie, splátky úverov a bežnú spotrebu neostane prakticky nič. Hrozné. V kategórii ľudí do 24 rokov je 40 percent takých, čo minú celý mesačný príjem. Otrasné hodnoty v 21. storočí? Ako riadi ekonomiku vláda? Uvedené čísla sú opäť iba povrchným pohľadom na ekonomickú situáciu domácnosti a fungovanie ekonomiky.  

Ekonometrovia už od roku 1857 zaujímajú empirické zákony vzťahu príjmov a výdavkov a to ako cez pojem elasticity, tak aj cez známe Englove zákony. Englove zákony sú empirické zákony odvodené z rodinných účtov. Prvý sa vzťahuje na reláciu medzi príjmom a výdavkami na stravu. Výdavky na stravu podľa tohto zákona relatívne klesajú, ak príjem domácnosti rastie (matematicky d/dx (y/x) < 0, kde y/x je podiel výdavkov na stravu y na príjme x). Vedecky presnejšie, prvý Englov zákon hovorí, že výdavky domácností na stravu v pomere k príjmu nie sú elastické; jesť človek musí a teda uspokojenie hľadá za každú cenu. Ekonometrovia vyhodnocujú tieto druhy výdavkov domácnosti: 1) výdavky na stravu, 2) výdavky na ošatenie, 3) výdavky na bývanie, teplo a osvetlenie a 4) výdavky na kultúru. Ich dôkladná ekonometrická analýza dá jasný obraz o mikroekonomickom ekonomickom svete domácností a to aj podľa rôznych hľadísk – vidiecke domácnosti, mestské domácnosti, roľnícke domácnosti a samozrejme podľa vekových kategórií.

Iba dôkladná ekonometrická podoba Englových zákonov umožní vláde robiť potrebnú ekonomickú politiku sektoru domácností. A dnes pri drastickom raste cien palív a energií je to predovšetkým Englov zákon pre kategóriu výdavky na bývanie, teplo a osvetlenie (zákon 3). Z dôkladného jeho pochopenia aj cez deriváciu (eleaticitu) môže tvorca ekonomickej politiky získať pocit naliehavosti riešenia problémov.
Tak ako architekt, či stavebný inžinier ovláda zákony statiky, či tak ako Štefánik vedel prečo potrebuje vesmír pozorovať aj z Mont Blancu aj z ostrova Tahiti, tak vládny ekonóm musí ovládať Englove zákony. Poznatky ekonometrie o elasticite (derivácii) sú bázou a nevyhnutnou podstatou tvorby ekonomickej politiky vlády. Povedzme, že tovar, ktorý má elastický dopyt, napr. automobil, televízor, kožuch, drahé kamene a ak klesne jeho cena, rast množstva dopytu bude relatívne väčší ako pokles ceny, a teda celkové výdavky obyvateľstva porastú. Naopak, ak cena vzrastie, tie výdavky sa zredukujú. Smer zmeny celkových výdavkov a smer pohybu ceny je opačný u tovarov elastického dopytu.
Významný vedecký poznatok, získateľný iba ekonometricky.

To musí vláda poznať pre všetky významné tvary.
Iba tak zistí základné stavebné kamene poznatkov, ktoré sa môžu premeniť v skutočné poznanie iba vtedy, ak si uvedomí, čo vo svojom vývoji poznatkov splnila ekonometria. Spoznaná ekonometricky pravdu, vyjadrenú v grafe. Verím, že teraz aj čitateľ zistil, že  problém sociálnych tokov, ktoré rieši vláda, je iba malým subsystémom všetkých uvedených tokov v grafe. Tento graf dáva poznatky a poučenie o stavbe ekonomiky, čo je základom ekonometrického vyjadrenia fungovania tohto systému. Z neho plynie množina údajov, ktorá je potrebná k náročným výpočtom opretých o ekonometriu a algebru. Iste si uvedomí potrebu presných meraní a presnosť výpočtov.Záver


Verím, že čitateľa som aspoň v jadre uviedol do náročných ekonomických a menovite ekonometrických poznatkov, ktoré sú základom riadenia ekonomiky. Ekonomiku môžeme efektívne riadiť, iba ak vopred vieme, čo môžeme čakať od použitia konkrétneho ekonomického zákona, vzťahu, ktoré sú tou spomenutou naliehavosťou, cestou, ktorá je objektívne náročná na vnímanie, ktoré politikom chýba. A tak ich riešenia sú triviálne a neriešiace fungovanie ekonomiky, iba časti, ktorá tak deformuje ekonomické výsledky zásadné pre obyvateľa, ako cieľa uspokojenia fungovania ekonomiky.
Nízky pocit naliehavosti vyplýva z neznalosti  ekonomickej vedy. Politici, vláda a tvorcovia ekonomickej politiky nemajú potrebné chápanie vedeckého  poznania, ba hádam nemá pre nich žiadnu cenu. Píše sa hlavne o mafiánoch, ale čitateľ iste čaká od ekonomického života viac, ako len kráčať v stopách predkov. Vedecká pravda v prívale chaosu sa stráca. Cesta riešenia spočíva v tom, aby prišli k slovu odborníci.

Riadiť ekonomika sa bez hlbokého poznania ekonomických zákonov, menovite aj spomenutých v úvahe, a plynúcich z grafu, nedá. Neznalosť ekonómie a jej zákonov spôsobila v celej EÚ vznik inflácie.

Ekonomické zákony musí predovšetkým ovládať predseda vlády, minister financií a minister hospodárstva.

 

Prof. J. Husár

Bratislava 4/3/2022.

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Hľadá sa slovenská diplomacia

Tlačová konferencia strany SMER - SD

O původu Slovanů

Slované prošli naším územím mnohem dříve, než se sem dostali Keltové či Germáni! 

Prof. Peter Staněk - Energia Univerza v spoločnosti (1/2)

Prednáška profesora Petra Staněka: Energia Univerza v spoločnosti – súčasný obraz spoločnosti, s podtitulom “fakty k úvahe a zamysleniu“.

Z osudov slovenských geografických názvov (14)

Sú politické tlaky na zmeny geografických názvov obmedzené iba na strednú Európu?