Izolovaný uhol pohľadu politikov

Čitateľ sa môže spýtať od čoho izolovaný. Od poznatkov ekonomických vied. Hovorím  to preto, že teraz v dobe koronavírusu  predseda vlády vysvetľuje krivku  rozdelenia priebehu  choroby. Predseda vlády je zodpovedný za fungovanie ekonomiky. Dnes chorej.


Aby som moje tvrdenie inak vysvetlil, pomôžem si dielom D. Dána Kožené srdce. Dedko (fašista, lekár v koncentračnom tábore) vynašiel umelú ľudskú kožu: „Svojmu vnukovi dal dar. Dal mu najväčší poklad, aký mu  len mohol dať.  Na hruď mu vytetoval obrázok červeno-modré srdce.  Obvod toho srdca bol urobený akoby z ornamentov, ale v skutočnosti to boli písmená C, H, O, N – základné stavebné prvky každej živej hmoty – usporiadané do chemického vzorca. Keby ten vzorec prečítal chemik alebo biochemik, dokázal by pochopiť, ako má postupovať pri výrobe preparátu, umelej kože.  V koženom srdci nebol celý vzorec, celý sa ta nezmestil, bol tam iba základný chemický vzorec, ktorý mohol veľa napomôcť. Dedo ho upravil tak, aby odborníkovi pomohol a nasmeroval ho na správnu cestu. Vzorec bol úplne nepostrehnuteľný, dokázal ho prečítať iba ten, kto vedel čo a kde hľadať.“

Prečo som začal takto? Aj ekonómovia majú obraz o ekonomike. Zanechal nám ho L. V. Leontiev, držiteľ Nobelovej ceny v podobe tabuľky.  Obraz ekonomiky v nej vyzerá takto:
Čitateľ vidí, že v obraze je ekonomika znázornená pomocou troch  kvadrantov – vyznačené sú orámujúcimi  čiarami, štvorcami. Aj tento obraz treba vedieť prečítať. Pre názornosť príkladu: Táto ekonomika má iba 3 odvetvia, základné stavebné prvky, a v poslednom stĺpci a v prvých 3 riadkoch vidíme celkovú produkciu odvetví ekonomiky v eurách.

Produkcia poľnohospodárstva bola 3050 eur. Čitateľ vidí aj produkciu iných odvetví.

Celková produkcia poľnohospodárstva sa rozdelila na výrobnú spotrebu  (potrebu odvetví) a konečnú spotrebu, čitateľ vidí jej druhy v tabuľke, teda vidí outputy tohto odvetvia, a stĺpec 1 hovorí aké sú vstupy (inputy) do poľnohospodárstva.

 Označenia riadkov a stĺpcov sú textové, zrejmé. Čitateľ vďaka nim, verím, pochopil obsah. Leontiev nám  nechal aj iný, matematický obraz tohto hospodárstva:  X  = AX + Y.

Keby si ten vzorec prečítal ekonometer, dokázal by pochopiť, ako má postupovať pri výpočte potrebnej výroby outputu ekonomiky, aká je  distribúcia outputu a aká je akumulácia outputu  ekonomiky.

 Vektor predstavuje hodnoty posledného stĺpca, vyrobenej produkcie.

Vektor Y predstavuje  hodnoty predposledného stĺpca, konečnú spotrebu

a matica A obsahuje hodnoty z prvého orámovaného štvorca čísiel, a hovoria koľko produkcie v eurách dodalo odvetvie, ktorému odvetviu.

Z nich sa vypočítajú podiely výrobnej spotreby odvetvia na celkovej produkcii. Konkrétne, naše poľnohospodárstvo potrebuje na 1 euro svojej produkcie 0,262 vlastnej produkcie (800/3050), ale tá produkcia v hodnote eura vyžaduje aj 0,203 eura z priemyslu a stavebníctva a aj 0,147 eura produkcie odvetvia dopravy a obchodu.   

To sú tri koeficienty matice A.  Avšak hlboký vhľad do ekonomiky nám dáva inverzná matica matice (I – A). Ona umožňuje ekonómom odpovedať na ťažké a závažné ekonomické otázky:

čo ak?: Napríklad, čo sa stane v ekonomike, ak sa finálny dopyt po poľnohospodárskych  produktoch zvýši z 1150 na 1152? Čo sa stane ak sa ten dopyt zníži o 2 eurá, teda bude iba 1148? Čo sa stane ak zvýšime dovoz do poľnohospodárstva na hodnou 90 (riadok 9)?

V ekonomike nastane veľmi veľa zmien a bude  ich viac, ak interakcie medzi odvetviami budú spletitejšie. Alebo, čo sa stane v ekonomike, ak sa potreba priemyselných výrobkov (hnojív), zníži z 620 eur na 615 eur?

Takto náročné, odpoveď čakajúce otázky stoja každoročne pre ekonomickými ministerstvami SR, nie iba problémy štátneho rozpočtu , o čom sa v parlamente vlastne až zbytočne rozprávajú, hádajú bez spomenutých väzieb. Sú izolovaní od ekonomickej vedy. Odpovede sú náročné, nedajú  sa vycucať z prsta. Politici sú izolovaní od týchto odpovedí, lebo svojou  kvalifikáciou nie sú pripravení na apercepciu, vnímanie a osvojenie si informácií obsiahnutých v dátach uvedeného tabuľkového obrazu ekonomiky.   

Verím, že čitateľ už cíti, že predseda vlády mal v spojitosti s pozastavením  produkcie našich odvetví hovoriť o týchto závažných ekonomických problémoch, nie o grafe.

Naša reálna tabuľka z roku 2008 má 60 riadkov a 60 stĺpcov. Vláda musí vedieť vyčísliť, ako bude postihnutá naša ekonomika pozastavením výroby. Leontievov vzorec dokáže prečítať len ten, kto vie čo a kde hľadať. Bez tohto obrazu majú politici v hlave zmätok, ktorý prenášajú do riadenie ekonomiky, do ich zásahov. Znižujú výkonnosť ekonomiky.

Čo som uviedol.  to by mal predseda vlády ovládať, to ho musia poradcovia naučiť. Nielen predseda vlády, ale aj minister financií a guvernér národnej banky, ba aj členovia zbytočnej rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

To je ekonometrický poklad, o ktorý sa má predseda vlády oprieť, aby  vedel potrebné bohatstvo ekonomiky zveľaďovať, zabezpečiť a dnes rozbehnúť.

Leontiev nám zanechal len základný ekonometrický obraz o ekonomike.  Na obale mojej knihy Aj ekonómia je veda čitateľ zistí ako som ho upravil tak, aby odborníkom  pomohol riešiť problémy omnoho zložitejšie, napr. ako sa zmení uvedená tabuľka ak  budeme uvažovať kraje, či okresy SR (či v rámci EÚ štáty) a tak mohol predseda vlády nasmerovať ekonomiku na správnu cestu.

Kniha autora článkuTo nie je ako hovoriť z čarodejníkovej čapice. Ten môj matematický obraz umožňuje pochopiť, ako má vláda postupovať nielen pri uvažovaní o budúcnosti, napr. o výrobe pre rok 2021, ale aj čo sa stane, ak produkcia  niektorých odvetví sa pozastaví, či ak príde kríza a to v oblastiach, krajoch. To si vyžaduje, verím, že to čitateľ zistil,  ako poznatky ekonómie, tak aj poznatky ekonometrie.

Hoc input/output zostavuje náš štatistický úrad podľa metodiky Eurostatu, viem, že naši politici sa s nimi nestretli, nik im ich nevysvetlil, a tak iba nosia vodu v košoch  z vŕbového prútia a divia sa, že im vytečie.  Musia si osvojiť nové poznatky (hoc staré už od roku 1945, po roku 1965 ich systematicky aplikovala EHK), osvojiť si nové pojmy, musia urobiť prestavbu  už si vytvorených  predstáv,  ba si osvojiť nové teoretické zovšeobecnenia, meniacich štruktúru nahromadených poznatkov v hlavách politikov. Totiž dáta sú vnímané a osvojené užívateľom ako informácie iba v tom  prípade, ak sú v jeho pamäti (politika)pojmy a modely, odpovedajúce prijímaným údajom a umožňujúcim pochopiť ich zmysel.

Všetky spomenuté asociácie nie sú v hlavách  našich politikov a nevyvolávajú  prijímané ekonomické správy ako informácie. Nedokázali pochopiť, nechcú pochopiť ekonómiu a tak nevedia ako postupovať pri hľadaní cesty pre obnovenie fungovania ekonomiky SR.

V hlavách väčšiny politikov sú iba ekonomické mýty.


Prof. J. Husár
Bratislava 11/5/2020
  


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Prečo "odišiel" Krym ...

Fénix, ktorý vstal z popola - bez ďalšieho komentára

Prudká zmena našej zahraničnej politiky alebo politický vabank

V poslednej dobe sa na verejnosti objavujú informácie, ktoré náš premiér denne svojimi výrokmi potvrdzuje. Informácie sa týkajú prudkej zmeny v orientácii zahraničnej politiky Slovenska, a to najmä voči EÚ.

Polsko jako oběť svých koloniálních ambicí

Pre tých, čo chcú viac pochopiť postoje soúčasného Poľska nie len k Ukrajine

Historik F. Vnuk: Zamyslenie po voľbách do Európskeho parlamentu

Takmer vo všetkých štátoch EÚ voliči jasne dali najavo svoju nespokojnosť so súčasným stavom a so smerom, akým sa ona uberá.