Podanie na GP SR vo veci možného porušenia zákonov pri stanovovaní cien energií na rok 2023

Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík dnes podal na Generálnej prokuratúre SR podanie adresované priamo Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky pánovi Marošovi Žilinkovi.


Inštitút v podaní poukazuje na možné porušenia zákonov pri stanovovaní cien energií na rok 2023 pre jednotlivé segmenty odberateľov a zároveň požiadal GP Maroša Žilinku o iniciovanie podania a predbežného opatrenia na pozastavenie výkonu rozhodnutí ÚRSO pre rok 2023 až do preskúmania oprávnenosti a zákonnosti rozhodnutí ÚRSO.


Martin Halás: „Podanie sme adresovali pánovi generálnemu prokurátorovi dnes, prakticky okamžite po spustení zasielania Dohôd o platbách odberateľom v týchto dňoch. V niektorých kategóriách odberateľov nebude možné, aby ich odberatelia platili kvôli ich neprimerane vysokej výške, budú pre nich likvidačné. A to aj v prípade, že by im mali byť spätne refundované od štátu. Problémom sú ceny schválené ÚRSO pre rok 2023, tieto žiadame preveriť Generálnou prokuratúrou SR a až do ich preverenia sme požiadali pána GP Maroša Žilinku, aby inicioval ich pozastavenie návrhom na predbežné opatrenie alebo iným právnym opatrením.


Požiadali sme, aby GP SR preskúmala tieto rozhodnutia ÚRSO v rámci ich zákonnosti, či sú primerané, vecne správne a či zároveň neboli uvedení spotrebitelia, ale aj dodávatelia do časovej tiesne.


Zároveň upozorňujeme, že v prípade možného pochybenia, alebo porušenia zákona by prišlo k škodám mimoriadneho rozsahu a to nielen po finančnej, ale aj po sociálnej stránke. Prijatím vyšších cien schválených na ÚRSO budú platiť vyššie faktúry nielen odberatelia, ale následne bude práve štát znášať tento rozdiel a platiť ho súkromným spoločnostiam, ktoré predávajú energie konečným odberateľom. Takéto rozhodnutia, ako prijalo ÚRSO, priamo ovplyvňujú v podstate všetkých odberateľov na Slovensku. Zároveň spôsob vyžadovania preddavkových platieb v násobných platbách podľa nás nie je v súlade s Nariadením vlády číslo Slovenskej republiky 465 z 15. decembra 2022, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny a to do výšky maximálne 199 eur. Reálne vyfakturované preddavky, respektíve Dohody o platbách sú dvoj až trojnásobnej výške.


V našom podaní na GP zároveň namietame, prečo schvaľovalo ÚRSO ceny energií podľa dvoch – troch týždňov s cenami pomerne najvyššími v minulom roku 2022 a premietlo tieto ceny do cien preddavkových platieb pre tých, ktorí sú už tretí rok najviac konfrontovaní ekonomicky aj sociálne s dopadmi pandémie, vojny a cien energií. Ak naozaj takto striktne vyžaduje zákon, aby sa stanovili ceny podľa najvyšších cien v roku 2022, ktoré boli iba obmedzené obdobie pár týždňov, tak potom takýto zákon nemôžeme nazvať inak ako zákonom úžerníckym. Je podľa nás potrebné uviesť verejnosti, aké ceny si do cenových kalkulácií uviedli jednotliví výrobcovia a prečo im ich ÚRSO akceptovalo v takomto nadštandardnom rozsahu, keď priemerná cena za celý minulý rok bola násobne nižšia ako cena, ktorú budú musieť platiť odberatelia v zálohových platbách tento rok 2023. Zároveň sme pána GP Maroša Žilinku požiadali, aby inicioval vydanie predbežného rozhodnutia, ktoré by zamedzilo vo výkone týchto rozhodnutí ÚRSO smerom na odberateľov.


Vzniknutá situácia iba potvrdzuje náš spoločný návrh s Jednotou dôchodcov na Slovensku na zakotvenie ústavného práva na dostupné a cenovo primerané energie, teplo, elektrinu a vodu. Tento návrh zostal zatiaľ bez odozvy politikov aj ústavných činiteľov. Riešenie, ktoré ponúkol včera predseda hospodárskeho výboru Kremského, ktorý avizoval, že bude „obiehať“ dodávateľov a ÚRSO aby situáciu vyriešil, považujeme za potvrdenie chaosu, v akom sa Slovensko nachádza. Zlyhala vláda, ktorá celý minulý rok sľubovala a uisťovala občanov, že k takejto situácii nepríde.Martin Halás

Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík


zdroj: https://alianciazanedelu.sk/archiv/13359?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=spravodaj-newsletter-total-aliancie-za-nedelu_9

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (18)

Význam geografických názvov a ich štandardizácia

Z osudov slovenských geografických názvov (7)

Kde sa nachádza vodný tok Dolná?

V príspevku je prezentovaná možnosť využitia veľkomierkovej (podrobnej) mapy s detailne a precízne spracovanou názvoslovnou zložkou pri skúmaní a vyhľadávaní presnejšej lokalizácie písomne doložených a v stredoveku zaniknutých, pustých historických sídelných aj nesídelných objektov, ktorých lokalizácia nie je dostatočne presne známa.

V4 by mohla chrániť schengenskú hranicu spoločne

Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky pri riešení problémov utečeneckej krízy začína mať reálnejšie kontúry.

V prvej línii 15.09.2015 Utečenci a geopolitika

 Utečenci a geopolitika - hosť: Peter Marman - univerzitný psychológ