Gymnázium v Báčskom Petrovci - oslavy a hostia

Slovenská národnostná menšina v Srbsku, inojazyční občania Srbska a Slováci v šírom svete môžu byť hrdými na 100. výročie založenia a po dnes i prácu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci/Srbsko ako i na prácu jej všetkých profesorov, vychovávateľov i zamestnancov.


Vzdelávanie a výchova mládeže na gymnáziu, v reči slovenskej a niekoľko desaťročí už i v reči srbskej, a jeho spoločensko-kultúrne poslanie, sprostredkovanie človeku súčasných vedeckých i odborných poznatkov trvalým sú upevňovateľom vedomostí i národného povedomia človeka, účastníkom i svedkom zveľaďovania poznania a potom i sledovania premien života človeka, jeho organizácií i ľudského náporu k pokroku, čestnosti, statočnosti, spolupatričnosti, ľudskej vzájomnosti i spolupráce, materiálnemu i duchovnému bohatstvu človeka, údržby i poznania seba a ľudského spoločenstva a s nim žijúceho i obklopujúceho, neživého, okolia.

 Od počiatku septembra roku 2019 až po dnešné dní zapadá do tých osláv i 01. októbra 2019 i slávnostná akadémia v Petrovci. Súčasťou toho sú i prívety predstaviteľov lokálnej samosprávy Petrovca, predstaviteľa Výkonnej rady AP Vojvodiny, predsedníčke NRSNM, pozdrav v mene vlády Slovenskej republiky, prívet biskupa SEVAC v Srbsku, predsedu zhromaždenia mesta Nový Sad, predstaviteľa Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a Veľvyslanectva Republiky Cyprus a niekdajších študentov gymnázia. Na prácu gymnázia, obohacovanie a skvalitňovanie práce učilišťa, kabinetov, ornitologickej zbierke (vtákov a diviny), Galérie obrazov akademického maliara K. M. Lehotského, filatelistickej výstavy a poštovej známke Pošty Srbska venovanej spomenutému výročiu, na výstavbu študentského domova na nádvorí gymnázia i zriadenie kuchyne a celej stavby gymnázia, obnovení učební a knižnice s vyše 25 000 kníh, na nádvorí gymnázia odhalenie soche Jána Kollára a na komunikáciu s činiteľmi gymnázia, prednášateľským a pedagogickým kádrom rád zaspomínali rečníci. Osobite sa tomu venovali niekdajší veľvyslanci Slovenskej republiky v Srbsku. Tak celej slávnosti rečníci, divadelné predstavenie, hudobný koncert a hostia podali postoje, ocenenia až sľuby pre pokrok v súčasných tvaroch vzdelávania a výchovy študentov. Pre budúce dni a prácu dodali prianie cielené, nepretržité dopracovanie programov štúdia i výchovy na gymnáziu tunajšej slovenskej a srbskej mládeže tiež jej zapojenia (sa) do života spoločenstiev Srbska i ich zúčastnenie (sa) na prestavbe spoločnosti.

 Oslavy 100. výročia založenia a potom i počiatku práce Gymnázia J. Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci poznačuje i vyše 6000 študentov s ktorých (skrze reforiem školenia) i so záväznými maturitnými skúškami a diplomom gymnázia bolo vyše 4600 maturantov. Z toho počtu mnohý sa i dnes zaoberajú poľnohospodárstvom; neveľký počet sú majitelia podnikov. Mnohý pôsobili i dnes pôsobia ako univerzitný profesori, vedci, inžinieri, lekári, lingvisti, kňazi, umelci, spisovatelia, hudobníci, režiséri, profesori škôl, novinári a ako spoločenský pracovníci - jednou vetou ako intelektuálna elita a spoločenská avantgarda tunajšieho, slovenského, ľudu. Bolo to vykonávané, konalo a dosiahlo sa vďaka úspešnej práce početných pedagogických a iných pracovníkov toho gymnázia. Nevystala v tom, rožných druhov, štátna pomoc Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, všetkých útvarov bývalej Juhoslávie i dnešného Srbska.

 Počas troch minulých desaťročí v obstátí, v zdokonaľovaní a zveľaďovaní jej práce a učební činitelia a študenti gymnázia, tunajšia verejnosť vlastní svedectvá o výdatnej pomoce, o finančných a iných vkladoch štátnych orgánov Slovenskej republiky a šľachetnosti dobrodincov. Všetkým inštitúciám a jednotlivcom zo Srbskej a Slovenskej republiky a iného zahraničia v takom činení a postojoch riaditeľka gymnázia prof. Anna Medveďová v mene pedagogického kolektívu gymnázia, študentov a zamestnancov vyjadrila vďaku a nádej v budúcu spoluprácu i rozvoj gymnázia i v zabezpečovaní kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a uspokojenia záujmov študujúcej mládeže, žiakov a ich rodičov i potrieb spoločnosti.

 Na slávnostnom zasadnutí 02. októbra 2019 v Petrovci na fotografiách zo zasadnutia, v TV vysielaniach TV Petrovec a iných evidoval som neprítomnosť mnohých činiteľov slovenských štátnych a mimovládnych inštitúcií v Srbsku a to: z lokálnej samosprávy Petrovca, z vlády AP Vojvodiny a predstaviteľov štátnych orgánov Srbska. O oslavách na gymnáziu niet správ v centrálnych inojazyčných médiách Srbska a v médiách Slovenskej republiky o najstaršom a jedinom gymnáziu Slovákov mimo Slovenskej republiky. Je to jednotlivo a spoločne nevídaná potupa i hanba pre všetkých tu spomenutých, batoh dnešných i budúcich nedôver tiež spytovanie sa na možné prešľapy Organizátora manifestácie. Neúčasť tu spomenutých toho dňa na oslavách neklamné je svedectvo o neúcte dosahov práce i významu gymnázia ako i o mravnom rozvrate až politickej osobite duchovnej prázdnoty nezúčastnených v chápaní poslania, aktivít študentov/žiakov, pedagógov-prednášateľov, vychovávateľov i zamestnancov toho gymnázia. Načim sa nádejať a nevzdať sa presvedčenia, že to nie je a nebude častá prax v budúcich oslavách všetkých dianí a dejinne významných dátumov na spoločenskom poli života slovenskej menšiny a v Srbskej republiky i jej priateľov - inojazyčných spoluobčanov.

Vladimír Valent
Belehrad

 

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (8)

Geografické názvy zo slovného základu -treb

Budovanie štátu, ...

alebo  prečo hrad a prečo Svätopluk

Každý národ a štát musí mať svoje prirority. Vznik štátu (1993) bol  potvrdením identity štátotvorného národa Slovákov a následne štátnej suverenity, nezávislosti. Bol to iba začiatok, prvý krok budovania štátu. Pred každou vládou, nech sa striedajú v akomkoľvek poradí, stoja dva imperatívy: budovanie štátuobhajoba národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky.

Na hlavnej železničnej trati na východ prerušili dopravu

O problémoch informovali železnice na svojej stránke. Výhybku ráno vážne poškodil prechádzajúci vlak.

 
Odber noviniek na stránke

captcha