piatok, 14 júna, 2024
EkonomikaO čom je reč

Otvorený list ministrovi

 

List som napísal preto, že nás čakajú voľby europoslancov do nového europarlamentu. Čitateľ iste vie, že pri jej vzniku proklamovaným hlavným cieľom Európskej únie bola Európa s výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou ekonomikou a zlepšujúcou sa kvalitou životného prostredia.

Riadenie zložitých ekonomických systémov ako je ekonomika musí vždy smerovať k optimalizácii fungovania týchto systémov. Preto naša vláda musí mať jasnú predstavu ako zabezpečiť hospodársky rast a ako zlepšiť fungovanie našej ekonomiky a ekonomík krajín EÚ. V tomto duchu som napísal list ministrovi financií s požiadavkou, že  ekonomiky krajín EÚ treba riadiť vedecky ako to hovoria ekonomické vedy.

***

 

Ing. Ladislav Kamenický

minister MF SR
Štefanovičova 2968/5
811 04 Bratislava

                                                                                                                                         Bratislava 22. 5. 2024

Vážený pán minister,

v spojitosti s voľbami do europarlamentu si dovoľujem obrátiť sa na Vás s návrhom a prosbou. Naši noví europoslanci by mali presadzovať vedecké riadenie ekonomík krajín EÚ. Makroekonómia a ekonometria poskytujú viacero nástrojov vedeckého riadenia. Ide predovšetkým o maticové zobrazenie ekonomických relácií. V rámci Programu PHARE pod vedením Rotterdamskej univerzity sme skonštruovali maticu spoločenského účtovníctva (MSÚ) za Československo. Bol som zodpovedným riešiteľom.

Pre inauguračnú prednášku som skonštruoval MSÚ, ktorá je v tabuľke 1. Veličina HDP ako číslo nič nevyjadruje, nemá zmysel. Význam symbolov použitých makroekonomických veličín v mojej matici je tento: Hrubý domáci produkt – Y ; Netto národný produkt – Yn ; Národný príjem – NI ; Disponibilný príjem – Yd ; Výdavky na spotrebu – C; Výdavky vlády – G ; Netto export – NX ; Netto zahraničné investície – If ; Netto domáce investície – Id ; Príjmy domácností – Rp ; Transferové platby (domáce) – Td ; Transferové platby zahraničiu – Tf ; Úspory domácností – Sp ; Úspory vlády – Sg ;Úspory podnikov – Sb ; Priame dane (domácností)- Tp ; Priame dane (podnikov) – Tb ; Nepriame dane – Ti ; Odpisy – D.

Tabuľka 1. : Matica spoločenského účtovníctva, všeobecné vyjadrenie

Pri konštrukcii MSÚ bola základným problémom voľba a usporiadanie riadkov a stĺpcov. Oprel som sa o makroekonómiu a ňou definované ekonometrické vzťahy. Napríklad, v riadku domácnosti vidíme výdavky sektoru domácností a v stĺpci vidíme príjmy domácností. Analogicky v ostatných riadkoch a stĺpcoch.

Finančné toky ekonomiky v matici sú usporiadané aj vzhľadom na možnosť a potrebu využitia ekonometrických relácií na analýzu. Naplnenie matice údajmi vzhľadom na našu databázu po roku 1990, jej organizáciu, nebolo jednoduché. Na základe údajov uvedených v Štatistickej ročenke ŠÚ SR a vtedy pripravovaného systému národných účtov, jednotlivé makroekonomické veličiny v roku 1994 mali hodnoty, ktoré uvádza tabuľka 1.1 (neznáme hodnoty som doplnil tak, že som využil vlastnosť matice o súčtoch riadkov a stĺpcov). Aby som Vám priblíži  získanú reálnu tabuľku ekonomiky SR, uvádzam jej konkrétnu podobu:

Tabuľka 1.1: Matica spoločenského účtovníctva za ekonomiku SR, rok 1994

Toto je úplne nový spôsob konštatovania faktov o ekonomike SR, nie iba v podobe čísla HDP. Súčty príslušných riadkov a stĺpcov sú rovnaké. Príznak, že nenastal „odtok“ peňazí do rajov.  Na báze MSÚ, jej princípov som naformuloval niekoľko ekonometrických rovníc, ktoré algebraicky opisujú vzťahy, ktoré umožňujú hlbokú všestrannú analýzu fungovania ekonomiky. Všimnite si prvý stĺpec tabuľky 1 a tabuľky 1.1:

Takýchto ekonomických vzťahov ako je (1.1) sa z tabuľky dá naformulovať niekoľko, ktorých množina je modelom, ktorý slúži tvorcom hospodárskej politiky.

Vážený pán minister, Váš IFP by mal konštruovať MSÚ každý polrok. Mala by byť predmetom rokovania NR SR. Ba nový europarlament by mal predovšetkým rokovať o ekonomickej pozícii každej členskej krajiny EÚ práve na báze MSÚ, čo by naši budúci europoslanci mali presadzovať.

 

S pozdravom

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

Cádrova 5
831 01 Bratislava

***

Záver

Dnes, 23.mája 2024 som dostal mail, z ktorého citujem:

Na Primě řekl ekonom Ševčík, že Francie je nejzadluženější v EU … Francie je naprosto v háji a všichni by měli pochopit, jak se tam dostali, neboť tento scénář hrozí v budoucnu i nám. Začíná to tím, že ekonomika roste a chybí zaměstnanci pro manuální, a ne příliš placené profese. Střední třída se má velmi dobře, bohatí chtějí více bohatnout a rozšiřovat výrobu a vláda chce růst HDP aby mohla disponovat s více penězi.“

Aj Francúzi zabudli na Th. Pikketyho a jeho dielo Capital in the Twenty-First Century.