nedeľa, 26 mája, 2024
Politika

Zmluva o Európskej únii nebráni zrušeniu Špecializovaného trestného súdu

V súvislosti s diskusiou o možnom zrušení Špecializovaného trestného súdu v Slovenskej republike, zaujme aktuálny návrh generálneho advokáta vo veci vedenej na Súdnom dvore EÚ v súvislosti s reformou súdneho systému v Bulharsku z roku 2022, predmetom, ktorej bolo aj zrušenie Špecializovaného trestného súdu a špecializovanej prokuratúry.

Generálny advokát vo svojom návrhu prezentuje stanovisko, že ZEÚ nebráni tomu, aby členský štát zrušil Špecializovaný trestný súd s tým, že je nutné rešpektovať právo na zákonného sudcu v rozpojednávaných veciach.

Generálny advokát dňa 23.112023 vo svojom návrhu uviedol:

Navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky Mestského súdu Sofia takto:

 

Článok 19 ods. 1 prvý pododsek ZEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni reforme súdneho systému členského štátu, pri ktorej sa rozhodne, že sa zruší špecializovaný trestný súd a jeho právomoci prejdú na iný všeobecný súd a súčasne sa stanoví, že trestné veci, v ktorých sa viedlo konanie na zrušenom súde a v ktorých sa uskutočnilo pojednávanie, bude naďalej prejednávať ten istý senát, ktorý bol dovtedy príslušný, nebráni tomu, aby sa v rámci tejto reformy súdneho systému uskutočnilo preradenie sudcov zo zrušeného súdu na iné súdy toho istého stupňa a to na základe objektívnych kritérií, ktoré vôbec nevyvolávajú podozrenie z arbitrárnosti.

 

zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/generalny-advokat-sudneho-dvora-eu-zmluva-o-europskej-unii-nebrani-zruseniu-specializovaneho-trestneho-sudu/3330154