nedeľa, 16 júna, 2024
EkonomikaO čom je reč

Nevhodný darček na Vianoce?

 

Aké sú možnosti a pravidlá vrátenia tovaru?

Počas bežného života, avšak najmä v čase Vianoc, vznikajú situácie, kedy tovary, a to aj v podobe darčekov, sa „netrafia“ do vkusu kupujúceho, respektíve obdarovaného. V tejto súvislosti preto vzniká otázka, aké práva a možnosti majú osoby v postavení spotrebiteľov pri nákupe tovarov, a to či už priamo v kamenných obchodoch alebo prostredníctvom e-shopov.

Vo vzťahu k spotrebiteľovi je potrebné sa venovať najmä právnej úprave obsiahnutej v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa – na diaľku“).

Na úvod je potrebné uviesť, že vyššie spomínaná právna úprava sa vzťahuje výlučne na spotrebiteľa, teda na fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľom nie sú právnické osoby a ani fyzické osoby – podnikatelia. V prípade podnikateľov sa uplatňuje právna úprava Obchodného zákonníka a podmienky dohodnuté priamo medzi zmluvnými stranami, a preto sa uvedenej problematike ďalej nebudeme venovať.

Aké sú možnosti vrátenia tovaru zakúpeného v kamennom obchode?

V prvom rade je potrebné uviesť, že ak bol tovar zakúpený v kamennom obchode, avšak kupujúcemu alebo obdarovanému nevyhovuje, a to či už napríklad z pohľadu farby, veľkosti alebo iných parametrov, nejde o vadu výrobku, na základe ktorej by bolo možné zakúpený tovar reklamovať, vrátiť alebo vymeniť za iný. Spotrebiteľovi žiadny právny predpis, najmä Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa spravuje vzťah spotrebiteľ – predávajúci v kamenných obchodoch, nepriznáva právo vrátiť zakúpený tovar a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Niektorí predávajúci nad rámec Zákona o ochrane spotrebiteľa priznávajú spotrebiteľom právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí aj po zakúpení tovaru v kamennej predajni. Konkrétne podmienky vrátenia takéhoto tovaru, najmä lehota na vrátenie a forma refundácie, sú zväčša upravené vo všeobecných obchodných podmienkach daného obchodníka alebo sú ponechané na vzájomnej dohode medzi spotrebiteľom a obchodníkom. Zákonné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je pri kúpe tovaru v kamennom obchode možné.

Ak by mal však zakúpený výrobok vady, spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho a využiť tak aj ochranu spotrebiteľa, ktorá mu je poskytovaná v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa.   

Aké sú možnosti vrátenia tovaru zakúpeného v e-shope?

Je dôležité uviesť, že pri nákupe tovaru v e-shope je potrebné postupovať v zmysle ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa – na diaľku, ktorý upravuje najmä práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prvom rade je potrebné definovať právne úkony, ktoré spadajú do pôsobnosti Zákona o ochrane spotrebiteľa – na diaľku.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľov – na diaľku rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorá bola dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktorými sú najmä webové sídlo, elektronická pošta alebo telefón, teda bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa.

Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa – na diaľku rozumie zmluva medzi spotrebiteľom a predávajúcim:

  1. uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
  2. na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
  3. uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
  4. uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Zákon o ochrane spotrebiteľa – na diaľku priznáva právo spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich dní odo dňa (i) prevzatia tovaru, (ii) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo (iii) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyššie uvedené však nevylučuje, aby spotrebiteľ využil svoje právo odstúpiť od zmluvy aj pred tým, ako mu bol tovar odoslaný alebo doručený.

Ak teda darček spod vianočného stromčeka „nepadol“ obdarovanému do oka, a ak bol tento darček zakúpený na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci, respektíve obdarovaný právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, t. j. vrátiť tovar predávajúcemu.

Proces vrátenia tovaru predávajúcemu je Zákonom o ochrane spotrebiteľa – na diaľku upravený a vymedzuje jednotlivé práva a povinnosti oboch strán.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Je potrebné dodať, že predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. Platby, ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľovi vrátiť, je povinný vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú na inom spôsobe.

Pri vrátení zakúpeného tovaru v e-shope má v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa – na diaľku povinnosti aj spotrebiteľ. Tento je povinný najneskôr do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to v prípade, ak ho o tom predávajúci vo svojich všeobecných obchodných podmienkach alebo iným spôsobom informoval. V opačnom prípade môže spotrebiteľ žiadať aj o preplatenie nákladov spojených s vrátením tovaru.

Zákon o ochrane spotrebiteľa – na diaľku však obsahuje aj výnimky, kedy odstúpenie od zmluvy nie je možné. Ide najmä o špecifické druhy tovarov, ktorými je napríklad (i) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napríklad potraviny), (ii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad obraz vo forme karikatúry spotrebiteľa), (iii) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad hygienické potreby).

V akom stave je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar predávajúcemu?

Pri vrátení tovaru predávajúcemu je potrebné určiť, v akom stave je potrebné tovar vrátiť. Ak by spotrebiteľ vrátil predávajúcemu poškodený alebo inak znehodnotený tovar, predávajúci je povinný takýto tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu. Až následne je predávajúci oprávnený požadovať od spotrebiteľa náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu (napríklad jeho vyčistenie alebo opravu). Ak by došlo k situácii, že spotrebiteľ neuhradí predávajúcemu vzniknuté náklady, predávajúci má právo domáhať sa nároku na náhradu škody prostredníctvom žaloby v súdnom konaní. Ak by predávajúci započítal vzniknuté náklady s kúpnou cenou, ktorú je povinný spotrebiteľovi vrátiť, takéto konanie nie je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa – na diaľku, pričom za takéto konanie je orgán dohľadu oprávnený uložiť predávajúcemu pokutu až do výšky  16 500,- EUR.

Je potrebné pripomenúť, že v prípade sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa uplatnia osobitné ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, v zmysle ktorých je spotrebiteľovi, ako slabšej strane, poskytovaná vyššia ochrana.

V súvislosti s vrátením tovaru vyvstáva aj otázka, či je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar predávajúcemu v pôvodnom obale. Vzhľadom na to, že Zákon o ochrane spotrebiteľa – na diaľku nestanovuje spotrebiteľovi povinnosť vrátiť zakúpený tovar predávajúcemu v pôvodnom obale, možno povedať, že ak by takáto povinnosť bola obsiahnutá vo všeobecných zmluvných podmienkach predávajúceho, išlo by o povinnosť bez právneho dôvodu, ktorou nemožno spotrebiteľa zaťažovať.

Záver

Aj napriek rozsiahlej právnej úprave spotrebiteľských zmlúv a ochrane spotrebiteľa v slovenskej právnej úprave sa možno v praxi stretnúť so situáciami, kedy slovenskí spotrebitelia častokrát nemajú vedomosť o svojich právach alebo povinnostiach vo vzťahu k predávajúcim. Keďže nakupovanie tovarov a služieb v dnešnej dobe prebieha čoraz viac mimo kamenných predajní, a to najmä prostredníctvom e-shopov, bolo by vhodné, aby si boli spotrebitelia vedomí svojich práv a povinností. Spotrebiteľom možno dať do pozornosti zásadu z čias rímskeho práva – “vigilantibus iura scripta sunt”, podľa ktorej práva patria len bdelým, teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv, inak ich podcenením alebo zanedbaním môžu tieto svoje práva stratiť.

Na záver už len zostáva zapriať spotrebiteľom, aby všetky darčeky spod vianočného stromčeka splnili všetky ich očakávania, a ak by náhodou nie, aby výmena zakúpených tovarov v novom kalendárnom roku prebehla čo najhladšie.

 


Mgr. Kristína Šramková,
advokátsky koncipient

zdroj: https://www.epravo.sk/top/clanky/nevhodny-darcek-na-vianoce-ake-su-moznosti-a-pravidla-vratenia-tovaru-5957.html