Čaká nás vyrovnaný rozpočet

Vláda nás potešila, že o dva roky budeme  mať vyrovnaný rozpočet.

Minister financií hodlá predbehnúť sľub z programového vyhlásenia. Občana toto splnenie plánu v predtermíne iste veľmi poteší. Avšak už v roku 1925 vydal svoje dielo N. Kundratiev a nazval ho Veľké hospodárske cykly. A v roku 1936, teda presne pred 80 rokmi, vydal najznámejšie ekonomické dielo 20 storočia J. M. Keynes. Požaduje platnosť týchto identít: príjem = spotreba + investície; úspory = príjem – spotreba a preto úspory = investície. R. Briška v diele Národné hospodárstvo z roku 1943 má kapitolu hospodárske vlnenie. Briška podrobne charakterizuje tzv. Harwarský barometer a Berlínsky barometer. Berlínsky barometer je vlastne systém vzájomne závisých barometrov – barometer výroby, barometer zamestnanosti, barometer 3 trhov: cenné papiere, trh tovarov a trh peňazí plus ďaľšie 4 baromnetre. A tak ekonomické vedy musia hvoriť o cyklicky vyrovnanom rozpočte. Verím, že o tom dobre vedia vládni ekonómovia. Dráha ekonomiky vyjadrená napr. hodnotu HDP vykazuje nepravideľnosti v pohybe a tak jej dráha sa podobá známej dráhe pohybu mesiaca, ktorej sa hovorí evekcia. A od toho sú vládny činitelia, aby vo svojich projekciách, ktoré robia či už v programovom vyhlásení a či pri projekciách štátneho rozpočtu tento fakt rešpektovali a teda projektovali nepravideľnosti chodu ekonomikyzabraňovali krízam. Už 10 rokov máme krízu. To teda nerobili, nevedia vládnuť. Iba pripomeniem báseň J. Jesenského: Prežíva domáci pán pohromu; /zlodeji dostali sa do domu. /A nad ním moc si osvojili, /čo bolo cenné, ulúpili, /chceli by vládnuť, /vladáreniu sa nikdy neučili, /vedia len kradnúť.

Súčasná ekonomická veda definuje bázickú rovnicu rovnováhy ekonomiky takto: saldo účtu úspor plus saldo účtu vlády = saldo účtu obchodnej bilancie. Učet vlády má mať podľa systému národných účtov (zostavuje ich EUROSTAT, u nás ŠÚ SR) takúto skladbu:

 

Sektor vlády (účet 3)

Nákup tovarov a služieb

 

 

100

Dane z príjmu fyz. osôb

 

 

48

  Od podnikov

 

60

 

Dane zo zisku podnikov

 

 

20

Od zamestnancov

 

40

 

Nepriame dane

 

 

50

Mzdy a platy

38

 

 

Prísp. na soc. poistenie

 

 

20

Prísp. na soc. poistenie

2

 

 

Príspevky zamestnávateľa

 

12

 

Transférové platby

 

 

26

Od podnikov

8

 

 

Netto platené úroky

 

 

8

Od vlády

2

 

 

Subv. mínus prebytok št. podnikov

 

 

6

Od domácností

2

 

 

deficit

 

 

-2

Príspevky zamestnanca

 

8

 

Výdavky a deficit vlády

 

 

138

Príjmy vlády

 

 

138

 

Účet je každému jasný. Občan musí vidieť aj súvzťažnosti na účtoch: napr. dane fyzických osôb vo výške 48 mld. (sú na účte domácností, účte 2) sa nachádzajú ako príjem na účte vlády vo výške 48 mld.

Iba sústava 5 účtov poskytne obraz o stave ekonomiky a vláda by ich mala zverejňovať po schválerní na zasadnutí vlády. Inak je debata o štátnom rozpočte jalová. Významné ekonomické fakty o ekonomike, ktoré sa týkajú domácností a vlády sú na účte 3 evidentné a usporiadané. Tieto účty sú akýmsi „ekonomickým mikroskopom“. Tvorca hospodárskej politiky má evidentné a usporiadané fakty o ekonomike a môže tvoriť ekonomickú politiku pre nasledujúce obdobie. Ak by vlády publikovali takýto účet, občan by si ho sám preštudoval a nepotreboval by oslavné reči. Inak môže mať dojem, že u nás sa hospodári bez pravidiel, bez dokladov, za peniaze na ruku. Ba aj už predstavený slogan: GOOD IDEA SLOVAKIA by potom daňových poplatníkov nemusel stáť 80 000 eur. V podrobnom účte vlády by si mohol občan hodnutu 80 000 overiť. Systém účtov je medzinárodne uznávaný štandard ako sa majú účty zostavovať, a čo majú obsahovať. Mňa mrzí aj to, že slogan sa nerýmuje, farebne je bez dobrého vkusu, a chýba mu aj, ako sa vraví, zdravý sedliacky rozum. A minister nás presviedča, že samotný slogan je v anglickej verzii jednoduchý, zvukovomalebný, úderný a zároveň vlúdny.

Ako som v úvode naznačil, štátny rozpočet je v dôsledku hospodárskych okolností iba občas vyrovnaný, ale stav ekonomiky cez účty by mal každý občan vidieť každý rok. A odborník by sa mohol presvedčiť, že HDP sa dá vypočítať piatimi splôsobmi a teda nedá sa s jeho hodnotou klamať. Inak sa ľahko objavujú čierne mračná slovenskej ekonomiky: mafia – korupcia – zločin a následne Panama. Potom by sme sa nemuseli pýtať, prečo Slováci odchádzajú do Nemecka, Rakúska a Anglie (ako po roku 1929). A Slovensko stráca kvalifikovanú pracopvnú silu. Ba Slováci hľadajú aj univerzity v zahraničí, lebo chcú mať vyššiu odbornú kvalifikáciu. Po jej získaní majú mzdu štvornásobnú ako na Slovensku. Kde sú sľuby revolucionárov z roku 1989? Kto je za to zodpovedný? Vyrovnaný rozpočet! A na ministerstvách začíname budovať analytické tímy! L. Warls už v roku 1873 napísal dielo o marginalistickej teórii, ktorej základom je diferenciálny počet. A dnes hľadáme múdrosťou obohateného ekonóma pre analytický tím. Zostavia rozpočet podľa iných pravidiel.

 

Prof. Jaroslav Husár

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Čo ešte majú politici pre nás pripravené „na sklade“?

Občan je už unavený neustálou zmenou názorov na Grécko a ponúkaných riešení.

Štáty prvej skupiny majú zaniknúť?

Tajný dokument dvojrýchlostnej EU. Toto má byť tá dvojrýchlostná Európa o ktorej hovorí premiér Fico?

Murgaš na Route 66

Slovenská Route 66 - to je cesta s číslom 66, ktorá spája juh Slovenska so severom, začína sa v Šahách, pokračuje cez Banskú Bystricu, Telgárt, Poprad až do Tatranskej Javoriny.