Zachovajme slovenskú identitu

Vyčleňovaním sa človeka zo sveta (keď si uvedomuje a hodnotí svoj vzťah k svetu, uvedomuje si seba ako osobnosť, svoje konanie, činy, myšlienky a city, želania a záujmy) sa formuje jeho identita – jeho sebauvedomenie.

Sebauvedomením, teda utváraním obrazu vlastného „ja“, svojho bytia a konania, uvedomením si svojej odlišnosti a jedinečnosti od iných ale aj získaním prvku sebahodnotenia a svedomia sa človek stáva plnohodnotným jedincom – subjektom. Identita sa utvára celý život, hlavne vplyvom spoločenských vzťahov a národného prostredia, v ktorom žije.

To čo platí o identite jednotlivca platí v podstate aj pre historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí vytvorené najmä spoločným územím, kultúrou, jazykom, históriou, psychikou, či náboženstvom, ktorému sa hovorí národ. Kolíska slovanskej kultúry je na Slovensku a Slováci sú Slovania, preto naša identita je z princípu slovanská. Súčasťou slovenskej identity sú však, okrem štátotvorného národa slovenského, aj národnostné menšiny žijúce na našom území niekoľko storočí. Slovenská spoločnosť je heteronormatívna. to znamená, že rodina je tradične založená na vzťahu muža a ženy, čo je zárukou zachovania rodu. Tento stav sa v slovenskej spoločnosti od vekov považuje za normálny. Súčasťou slovenskej identity síce je aj menšina inak sexuálne orientovaných jednotlivcov, avšak títo jedinci nikdy u nás nemali a dúfam, že nikdy mať nebudú oprávnenia, ktorých uplatňovanie by ohrozovalo zdravú slovenskú rodinu, zdravú výchovu slovenských detí a zdravý vývoj slovenskej spoločnosti. Slováci sú kresťania, avšak súčasťou slovenskej identity sú aj židia, pretože, spolu s nami, žijú u nás niekoľko stáročí. Súčasťou slovenskej identity však nie sú moslimovia, budhisti, hinduisti, scientológovia, či príslušníci ďalších konfesií, ktoré na Slovensku nemajú žiadnu tradíciu. Súčasťou slovenskej identity je tiež naše hmotné i nehmotné národné dedičstvo, teda najmä voda, pôda nerastné suroviny, kultúra a rodina Súčasťou slovenskej identity je aj náš, slovenský štát, na obnovenie ktorého sme, po smrti kráľa Svätopluka I., čakali vyše tisíc rokov. Súčasťou slovenskej identity je aj naša história, ktorú cudzie záujmy často zamlčovali a deformovali a ktorú ešte stále musíme objavovať, dokumentovať a vysvetľovať našej mladej generácii.

V súčasnej dobe prežívame obdobie ohrozenia európskej civilizácie. Medzi najzávažnešie dôvody tohto stavu patrí postupujúca vykorenenosť a hrozba straty identity. Týka sa to všetkých, a nie len európskych, národov. Ideovo-politické zázemie tohto nebezpečného procesu vychádza z liberálneho prostredia, v ktorom sa pederasti a ďalší úchyláci každého druhu cítia ako ryby vo vode. Tento prúd sa presadzuje dokonca aj u nás. Ako príklad uvádzam, že na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci študijného odboru „Cudzie jazyky a kultúry“, program rodových štúdií a kultúry, študent „nadobúda kľúčové teoretické vedomosti v rámci jednotlivých rodových a queer teórií, literárnovedných a literárnohistorických disciplín ako aj v oblasti britských a amerických reálií,…“. (Poznámka:Queer“ je zastrešujúcí výraz pre zoskupenie sexuálnych menšín a tiež popis vznikajúceho teoretického modelu, ktorý sa vyvinul z tradičných lesbických a gay štúdií, popisujúci sexuálnu orientáciu, genderovej identity alebo genderové vyjadrenie, ktoré nezodpovedá heteronormativnej spoločnosti.). Ide teda o štúdium teoretického zdôvodnenia „normálnosti“ homosexuality a ďalších sexuálnych úchyliek. Nemecká etická rada (DE) vyzvala na zrušenie zákona, ktorý zakazuje incestný vzťah medzi dospelými súrodencami. V Belgicku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku či Luxembursku už teraz nie je incest medzi dospelými trestný. Toto, sú príklady morálky „vyspelých“ západoeuróspkych štátov. Ideológia takýchto zvráteností sa vyvinula z neotrockistického programu nazvaného „Pochod inštitúciami“, ktorého cieľom je rozvrátenie tradičnej spoločnosti a likvidácia národných štátov. Na takto vytvorených spoločenských ruinách a prostredí takto vzniknutého chaosu chcú nastoliť nový svetový poriadok.

Snahy o vykorenenie slovenskej identity sú už viac ako zreteľné. Možno ich vidieť v rôznych oblastiach. Je tu úsilie liberálno-homoloby nátlakových skupín postaviť LGBT menšiny na roveň zdravej heterosexuálnej väčšiny v oblasti rodinného práva (vrátane výchovy detí). Liberáli tiež presadzujú, na Slovensku úplne netradičný, multikulturalizmus. Neprijímajme nám úplne cudzie, prvky, ktoré dokážu ničiť tradičnú slovenskú spoločnosť. Netreba nevidieť ani koristnícke snahy smerujúce k odovzdaniu nášho národného dedičstva do cudzích rúk. Súkromný sektor už predsa existuje a je dosť silný, niet teda dôvodu uvažovať o privatizácii vodných zdrojov a nemali by sme sa zbavovať ani iných častí hmotného národného dedičstva. Národná kultúra a slovenský jazyk si vyžadujú osobitnú ochranu, pretože tvoria esenciálnu súčasť slovenskej identity. A napokon treba spomenúť aj neustále snahy o udržanie sfalšovaných výkladov našej histórie a snahy o spochybnenie a likvidáciu slovenskej štátnosti.

Právo na vlastnú identitu má každú národ. Ten národ, ktorý nechce brániť svoje práva, si ani žiadne práva nezaslúži. Národ, ktorý si svoju identitu neuplatňuje a nechráni, skôr či neskôr zanikne. V niektorých západoeurópskych štátoch sa už sformovali hnutia na obranu vlastnej identity – nechcú sa podriadiť úchylným manierom. Zoberme si z nich príklad aj my. Nečakajme až bude neskoro‼!

JUDr. Milan Janičina

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Staroslovenský, alebo staroslovienský

Dnes, po toľkých rokoch štátnej samostatnosti, by už slovenská historiografia mala mať ustálenú terminológiu. Napriek tomu sme naďalej svedkami váhaní: staroslovenčina alebo staroslovienčina (?), Slovan alebo Sloven či ešte Slovien (?). Ako je to možné, keď v iných jazykoch sa s podobnými dvojtvarmi nestretneme: staročeský, staromaďarský, starogrécky, starofrancúzsky. Jednoznačné sú aj novoveké pomenovania: český, maďarský, (novo)grécky, francúzsky.

EÚ - nová Franská ríša

Franská ríša (regnum Francorum) bol ranno-stredoveký štát, ktorý vznikol koncom 5. storočia po obsadení rímskej provincie Galie germánskym kmeňom Frankov. Franská ríša sa rozdelila na Východofranskú (Nemecko), na Západofranskú ríšu (Francúzsko) a na Talianske kráľovstvo (spolu s Burgundskom). K prvým priamym bojovým kontaktom našich predkov s Franskou ríšou došlo v prvej polovici 7. storočia, keď kráľ Austrázie Dagobert I. prenikol až na územie naddunajských Slovanov.

Ekonomická veda stráca životaschopnosť

Práve sa nám totiž dostávajú do rúk čísla zo štátneho rozpočtu.